Username Password


เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย
งานประชุมวิชาการ "Update in New CPR Guideline 2010"
กับเนื้อหา guideline ทั้งเล่ม พร้อมเอกสารประกอบภาษาไทย
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส ชั้น 3 คอนเวนชั่นเซนเตอร์
ศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553

เนื่องจากในปีนี้จะมีการตีพิมพ์แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพในเดือนตุลาคม 2553ซึ่งเป็นแนวทางที่มีการออกใหม่ทุก 5 ปี ในคณะทำงานการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อันประกอบไปด้วย หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์, ภาควิชาวิสัญญีวิทยา, ภาควิชาศัลยศาสตร์, หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และฝ่ายการพยาบาล เล็งเห็นว่าควรจะจัดงานประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ที่สนใจเนื่องจากการรักษาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วยคำชี้แจงเรื่องค่าลงทะเบียน

      ตาม ที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย CPR 2010 : From guidelines to resuscitation training and practice โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 นั้น

      บัดนี้ ทางคณะผู้จัดได้รับทราบว่า ได้เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารข้อมูลดังกล่าว โดยทางสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ได้แจ้งในหนังสือเชิญเข้าฟังการบรรยายดังกล่าวว่า ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายจะเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท ในการนี้ ทางผู้จัดใคร่ขอเรียน

    ชี้แจงเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า ได้กำหนดค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมฟังบรรยายครั้งนี้ ดังนี้
     1. ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ท่านละ 1,200 บาท
     2. หลังวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ท่านละ 1,500 บาท
และเนื่องจากในการจัดครั้งนี้ได้ดำเนิน โปรแกรมต่าง ๆ โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น ไม่ได้มีการดำเนินการโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ แต่ทางสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ ได้ช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้เท่านั้น

สำหรับสาเหตุในการกำหนดค่าลงทะเบียนเป็น 1,200 บาท และ 1,500 บาท ใคร่ขอเรียนชี้แจงดังนี้
      1. งานประชุมดังกล่าวเป็นงานประชุมเต็มวันโดยลงรายละเอียดทุกแนวปฏิบัติ ไม่มีการตัดทอนส่วนใดทิ้ง ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก (ในส่วนของทารกแรกเกิดจะมีรายละเอียดในหนังสือ)
      2. ผู้เข้าฟังบรรยายจะได้รับหนังสือ จำนวน 1 เล่ม ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย เพื่อลดปํญหา ด้านความเข้าใจ โดยมีความหนากว่า 250 หน้า และยังมี CD ที่จะจัดส่งให้ภายหลังจากการประชุม (ประกอบไปด้วยเนื้อหาบรรยาย และภาพยนตร์ ACLS, BLS)
      3. การจัดจัดที่โรงแรมจึงมีค่าดำเนินการค่อนข้างสูงกว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน ทั้งด้านที่จอดรถ ที่พัก เครื่องเสียง การบริการต่าง ๆ
     4. ในการจัดครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาในการแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด แต่ต้องการแพร่กระจายความรู้ในส่วนของการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


News Update
  สำหรับผู้ที่มีความสนใจสมัครลงทะเบียนงานประชุมวิชาการฯ
  ขอความกรุณา สมัครภายในวันที่ 26 พ.ย. 53 นี้ ก่อนเวลา 16:00น.
  หลังจากนี้ ทางคณะกรรมการผู้จัดงานขออนุญาตปิดรับสมัครเป็นการถาวรค่ะ ขอบคุณค่ะ"
 
"สำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ มช. ที่สนใจร่วมประชุม
 กรุณาติดต่อ คุณอรพินท์ (053-94-5117) หรือคุณวารุณี (053-94-5178)
ภายในวันที่ 26 พ.ย. 53 นี้ ก่อนเวลา 16:00น. "


STAFF
Major Change in ACLS 2010 ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
Pulseless Arrest อ.นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์
Acute Coronary Syndrome ผศ.นพ.ศรัณย์ ควรประเสริฐ
Technology in CPR Devices อ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ
Cardiac arrest in Trauma ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
Post-resuscitation Care ผศ.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์
Airway and Basic Life Support อ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์
Acute Management in Stroke อ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล
Pediatric Advanced Life Support อ.นพ.กฤช มกรแก้วเกยูร
อ.นพ.สุกิจ วิภูสัตยา
Special Consideration อ.นพ.อภินันท์ ตันติวุฒิ


และหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อีกหลายท่าน