Login

Username

Password

การพัฒนาที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน /
Flexible & Sustainable Development

ความยืดหยุ่นในการพัฒนาคุณภาพ เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง เพราะมาตรฐานที่เป็นเครื่องมือในการชี้นําหรือ ประเมินผลการพัฒนา รวมทั้งระบบการประเมินผลมักจะกลายเป็นกรอบที่แข็งตัวเกินความจําเป็น   ความเข้าใจในบริบท หรือความต้องการขององค์กร ความเข้าใจในเป้าหมายหรือคุณค่าของมาตรฐาน ความเข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับจาก การใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างบูรณาการเพื่อตอบสนองเป้าหมาย ร่วมกับจิตใจที่เปิดกว้าง เป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทํา ให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสมเท่าที่จําเป็น ไม่ต้องเลียนแบบใคร ไม่มีกรอบที่สร้างความเครียดหรือความอึดอัด
การพัฒนาที่ยืดหยุ่นคือการหลอมรวมทุกแนวคิดมาใช้อย่างเหมาะสมกับบริบท ตอบสนองความจำเป็นของ องค์กร     ได้ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และสามารถธํารงไว้ได้อย่างยั่งยืน  การพัฒนาอย่างต่อเนื่องนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเป็นลําดับและความยั่งยืนขององค์กร   ความต่อเนื่องและความ ยั่งยืนด้งกล่าวจะเกิดได้ต่อเมื่อมีการพัฒนาด้วยความเข้าใจ ด้วยความเรียบง่าย ด้วยความร่วมมือร่วมใจและการ สนับสนุนจากทุกๆ ส่วนขององค์กร รวมถึงความต่อเนื่องของผู้บริหารและคนทํางานด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงประกอบด้วยการพัฒนาที่มีความยืดหยุ่น มีความต่อเนื่อง ด้วยความเข้าใจทั้งแนวคิดการ พัฒนาและสถานการณ์ขององค์กร  ผลงานคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการมีแนวโน้มในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในปัจจุบันและในอนาคตได้ ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือกันเพื่อให้เกิด “การพัฒนาที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน” ก็จะทําให้เราหลุดออกจาก สภาพ “การพัฒนาที่ยุ่งยากและหยุดยาว” ไปได้
ความต่อเนื่องและความยั่งยืนเป็นปัญหาที่โรงพยาบาลต่างๆ ประสบอยู่ในปัจจุบัน   ทางออกในเรื่องนี้คือการ ผสมผสานประสบการณ์เข้ากับหลักการ และการค้นหาทางออกใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์   ซึ่งเป็นแนวทางในการจัด ประชุม ในครั้งนี้**** ปิดรับลงทะเบียน Online ****
เนื่องจากมีผู้สนใจในการเข้าร่วมประชุมจำนวนเกินปริมาณห้องประชุมที่กำหนดไว้
จึงขออภัยที่ต้องปิดการรับสมัคร ณ.ที่นี้ ด้วย
รายชื่อผู้ลงทะเบียน


First Name(ชื่อ) Last Name(นามสกุล)
Hospital (โรงพยาบาล) Professional status (สาขา/อาชีพ)
Registration Status(สถานะ)    
No วันที่สมัคร
Date
ชื่อ-นามสกุล
Firstname - Lastname
รหัสการลงทะเบียน
Code Rigister
โรงพยาบาล
Hospital
1 2010-06-23 12:31:56 นางสุปราณี ดิษยะกมล ยังไม่ชำระเงิน (A628) เชียงรายประชานุเคราะห์
2 2010-06-23 12:31:26 ทญ.ภาสวรรณ กุลเศรษฐ ยังไม่ชำระเงิน (A627) เชียงรายประชานุเคราะห์
3 2010-06-23 12:30:56 พญ.กรรณิกา ไชยสวัสดิ์ ยังไม่ชำระเงิน (A626) เชียงรายประชานุเคราะห์
4 2010-06-23 12:30:28 นางนฤภร พรสวรรค์ ยังไม่ชำระเงิน (A625) เชียงรายประชานุเคราะห์
5 2010-06-23 12:29:59 นางพวงทิพย์ วัฒนะ ยังไม่ชำระเงิน (A624) เชียงรายประชานุเคราะห์
6 2010-06-23 12:29:33 นางสาวผ่องสาย จูงใจไพศาล ยังไม่ชำระเงิน (A623) เชียงรายประชานุเคราะห์
7 2010-06-23 12:29:00 นางจงกลนี กิติยากุล ยังไม่ชำระเงิน (A622) เชียงรายประชานุเคราะห์
8 2010-06-23 12:28:10 นางนิตยา กุสุมา ณ อยุธยา ยังไม่ชำระเงิน (A621) เชียงรายประชานุเคราะห์
9 2010-06-23 12:27:16 นางสาวประกายแก้ว ก๋าคำ ยังไม่ชำระเงิน (A620) เชียงรายประชานุเคราะห์
10 2010-06-23 08:32:33 นายประสิทธิ์ พุทธวงศ์ ยังไม่ชำระเงิน (A619) มหาราชนครเชียงใหม่
11 2010-06-21 16:33:02 นางสาวจิติมา กตัญญู ยังไม่ชำระเงิน (A618) สถาบันราชภัฎ
12 2010-06-21 15:09:06 คุณชลดา กันสีนวล AH042 มหาราชนครเชียงใหม่
13 2010-06-21 15:08:36 คุณบุษเรศ บุญยัง AH041 มหาราชนครเชียงใหม่
14 2010-06-21 11:06:32 นายวิจิตร เพ็ญประสานชัย บุคลากรภายในคณะ (F167) มหาราชนครเชียงใหม่
15 2010-06-21 08:53:03 คุณศรีสุดา ปิงเมือง บุคลากรภายในคณะ (F166) มหาราชนครเชียงใหม่
16 2010-06-18 13:44:38 นางนุชจรี คำโชติรส กรรมการ (C098) มหาราชนครเชียงใหม่
17 2010-06-18 11:49:02 นส.สุธิรักษ์ ญาติฝูง กรรมการ (C097) มหาราชนครเชียงใหม่
18 2010-06-18 10:12:49 Dr.G.Michael Downing S023 canada
19 2010-06-18 10:12:02 ผศ.พญ.บุษยมาส ชีวสกุลยง S022 มหาราชนครเชียงใหม่
20 2010-06-18 10:10:44 ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ S021 นายสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย
21 2010-06-18 10:09:59 ดร.นพ.สกล สิงหะ S020 มอ.
22 2010-06-18 10:08:58 รศ.ดร.ลักขณา ไทยเครือ S019 มหาราชนครเชียงใหม่
23 2010-06-18 09:54:57 อ.นพ.วิรัช พันธ์พานิช S018 ลำพูน
24 2010-06-18 09:54:31 อ.นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล S017 เชียงรายประชานุเคราะห์
25 2010-06-18 09:52:42 อ.บำเหน็จ แสงรัตน์ S016 มหาราชนครเชียงใหม่
26 2010-06-18 09:52:13 ภก.มนตรี วงค์คำมา S015 เถิน
27 2010-06-18 09:51:36 ภญ.วุฒิรัต ธรรมวุฒิ S014 ศิริราชพยาบาล
28 2010-06-18 09:51:04 รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์ S013 สมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
29 2010-06-18 09:50:01 อ.เบญจมาส วงศ์มณีวรรณ S012 ศูนย์ลำปาง
30 2010-06-18 09:48:31 อ.นพ.เอกวิทย์ เอี่ยมทองอินทร์ S011 จอมทอง
31 2010-06-18 09:46:03 อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ S010 มหาราชนครเชียงใหม่
32 2010-06-18 09:44:21 อ.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย S009 สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
33 2010-06-18 09:42:28 อ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ S008 สวสส.
34 2010-06-18 09:42:09 อ.กุลเวช เจนวัฒนวิทย์ S007 บ.ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
35 2010-06-18 09:41:07 อ.โกศล จึงเสถียรทรัพย์ S006 สรพ.
36 2010-06-18 09:40:50 อ.ผ่องพรรณ ธนา S005 สรพ.
37 2010-06-18 09:40:31 อ.อาภากร สุปัญญา S004 สรพ.
38 2010-06-18 09:40:11 อ.โกเมธ นาควรรณกิจ S003 สรพ.
39 2010-06-18 09:39:51 อ.ดวงสมร บุญผดุง S002 สรพ.
40 2010-06-18 09:39:22 รศ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล S001 สรพ.
41 2010-06-17 13:29:33 นางสาวจิราพร นันท์ชัย ยังไม่ชำระเงิน (A617) ค่ายสุริยพงษ์
42 2010-06-17 13:29:03 ภญ.สุวภัทร กล่อมสกุล ยังไม่ชำระเงิน (A616) เฉลิมพระเกียรติ
43 2010-06-17 13:27:38 นายคมสันต์ ยศอินทร์ ยังไม่ชำระเงิน (A615) บ่อเกลือ
44 2010-06-17 13:27:14 นางสาวพิมพิไล ชั่งทอง ยังไม่ชำระเงิน (A614) บ่อเกลือ
45 2010-06-17 13:24:35 นายเชาว์ สุทธหลวง ยังไม่ชำระเงิน (A613) นาหมื่น
46 2010-06-17 13:24:09 นพ.ภัทรพล คู่ผัด ยังไม่ชำระเงิน (A612) เชียงกลาง
47 2010-06-17 13:23:24 นางมาริษา สุขพันธ์พงษ์ ยังไม่ชำระเงิน (A611) เชียงกลาง
48 2010-06-17 13:22:46 นางไพรินทร์ สมบัติ ยังไม่ชำระเงิน (A610) ปัว
49 2010-06-17 13:22:27 ภญ.วนิดา โสภากร ยังไม่ชำระเงิน (A609) ปัว
50 2010-06-17 12:58:33 ภก.นิวัติ อ้วนใหญ่ ยังไม่ชำระเงิน (A608) บ้านหลวง
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21