Login

Username

Password

ความงามในความหลากหลาย /
Beauty in Diversity

ความหลากหลายเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง

           สิ่งต่างๆ อาจแตกต่างหลากหลายเพราะเผ่าพันธุ์ กำเนิด หรือเป็นการปรับตัวตามสิ่งแวดล้อม

           เมื่อมีการให้คุณค่าเกิดขึ้น ก็เริ่มมีการแยกแยะว่าดีคืออะไร งามคืออะไร เริ่มมีการเลือกเพื่อเก็บสิ่งที่เห็นว่าดีและงามนั้นไว้ และขจัดสิ่งที่เห็นว่าไม่ดี ไม่งาม ออกไป

           การเลือกสรรโดยธรรมชาติทำให้ได้สิ่งที่ดีกว่า เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า แม้กระนั้นก็ยังมีความหลากหลาย การให้คุณค่าทำให้เราเข้าไปจัดการกับธรรมชาติ เลือกสิ่งที่อยากได้ไว้ กำจัดสิ่งที่ไม่อยากได้ไป ความหลากหลายของธรรมชาติจึงลดลงด้วยน้ำมือมนุษย์ ด้วยความตั้งใจดีของมนุษย์

           ธรรมชาติของการพัฒนาองค์กรก็เช่นเดียวกัน ความไม่รู้ก่อให้ก่อให้เกิดความหลากหลาย แล้วเราก็เรียนรู้ว่าสิ่งที่ดีน่าจะเป็นอย่างไร เราใส่คุณค่าเข้าไปในการเลือกสรรโดยไม่รู้ตัว เราอาจจะให้คุณค่าได้ถูกต้องเพราะดูจากผลลัพธ์เป็นที่ตั้ง ขณะเดียวกันเราอาจจะละเลยคุณค่าบางอย่างโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยเช่นกัน

           การเลือกสรรวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด นำมาสู่การวางระบบที่เป็นมาตรฐาน ทำให้เกิดความคงเส้นคงวาในการทำงานและคาดการณ์ผลงานได้ นำมาสู่ความก้าวหน้าและเติบโตขององค์กร

           เมื่อเวลาผ่านไป ระบบต่างๆ อาจจะเริ่มแข็งตัวหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือว่าในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันนั้น อาจจะมีแนวทางหรือวิธีการที่แตกต่างกันได้ ทำให้เราได้กลับมาเห็นคุณค่าของความหลากหลายอีกครั้งหนึ่ง

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


First Name(ชื่อ) Last Name(นามสกุล)
Hospital (โรงพยาบาล) Professional status (สาขา/อาชีพ)
Registration Status(สถานะ)    
No วันที่สมัคร
Date
ชื่อ-นามสกุล
Firstname - Lastname
รหัสการลงทะเบียน
Code Rigister
โรงพยาบาล
Hospital
1 2011-06-09 11:01:28 นายแพทย์ชวลิต นิลวรางกูร G006 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2 2011-06-08 16:41:00 นางสาวลดารัตน์ สาภินันท์ กรรมการ (C101) มหาราชนครเชียงใหม่
3 2011-06-08 15:40:53 นางรัชนี คูรุ่งเรือง โควต้า (Q162) มหาราชนครเชียงใหม่
4 2011-06-08 14:21:56 ทพ.อรรถพล กองปัน ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA552) ไชยปราการ
5 2011-06-08 14:21:40 นางสาวดุจเนตร สุริยา ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA550) ไชยปราการ
6 2011-06-08 14:20:07 นางนิตยา พุทธชัย ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA549) ไชยปราการ
7 2011-06-08 14:19:52 นางดรุณพร สุจริตธรรม ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA548) ไชยปราการ
8 2011-06-08 14:15:48 นางเกษศิรินทร์ เยาวกุล ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA547) ไชยปราการ
9 2011-06-08 11:21:04 นางสาวเพชร กัทลี A546 เชียงแสน
10 2011-06-07 16:00:19 นางไพริน จักรเครือ A545 แม่เมาะ
11 2011-06-07 15:59:57 นางนุจรี ร่มโพธิ์ A544 แม่เมาะ
12 2011-06-07 15:47:37 ภญ.จิตรา จำละคร A543 แม่เมาะ
13 2011-06-07 15:47:22 พญ.กัญชนา วิเศษการ A542 แม่เมาะ
14 2011-06-07 15:40:38 นางพัชรินทร์ จิระกัน A541 ฝาง
15 2011-06-07 15:40:16 นางปราณี ชะฎิล A540 ฝาง
16 2011-06-07 10:34:53 นางสาวดุจดาว เปี้ยสม ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA539) นครพิงค์
17 2011-06-07 10:33:57 นางโอบเอื้อ หิรัญรัศ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA538) นครพิงค์
18 2011-06-07 10:00:09 นายอาคม มีเมล์ A537 วังเหนือ
19 2011-06-07 09:58:39 ร.ท.หญิงกิ่งดาว วุฒิ A536 ค่ายสุริยพงษ์
20 2011-06-07 09:58:18 ร.อ.หญิงการต์สิริน อัครโรจน์วณิช A535 ค่ายสุริยพงษ์
21 2011-06-06 16:01:57 พ.ต.ต.หญิงวดี ศรีสุภา ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA534) ดารารัศมี
22 2011-06-06 16:01:41 พ.ต.ท.หญิงนงลักษณ์ ลาบุตรดี ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA533) ดารารัศมี
23 2011-06-06 16:01:24 พ.ต.อ.หญิงสุมาลี ตันตะวิริยะ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA532) ดารารัศมี
24 2011-06-06 16:01:04 พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA531) ดารารัศมี
25 2011-06-06 14:19:07 พญ.วารุณี มณีรัตน์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA530) นครพิงค์
26 2011-06-06 10:00:39 นางนฤมล พูลเพียร ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA529) มหาราชนครเชียงใหม่
27 2011-06-06 08:58:17 รศ.พญ.สุมาลี ศิริอังกุล โควต้า (Q160) มหาราชนครเชียงใหม่
28 2011-06-06 08:57:38 รศ.นพ.สำเริง รางแดง โควต้า (Q159) มหาราชนครเชียงใหม่
29 2011-06-06 08:57:05 นส.นันทกา ชัยบาล โควต้า (Q158) มหาราชนครเชียงใหม่
30 2011-06-06 08:56:36 นางจารุณี อินทรังษี โควต้า (Q157) มหาราชนครเชียงใหม่
31 2011-06-06 08:56:02 นส.มนัสสา สิงห์เฉลิม โควต้า (Q156) มหาราชนครเชียงใหม่
32 2011-06-06 08:55:34 นางนิศารัตน์ ปัญญาแก้ว โควต้า (Q155) มหาราชนครเชียงใหม่
33 2011-06-06 08:54:06 นางวราภรณ์ อุปสุขิน โควต้า (Q161) สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
34 2011-06-04 11:35:50 พญ.จุฑามาศ สมชาติ A528 ลำพูน
35 2011-06-03 10:10:25 นางดารณี ปัญญาคำ A527 ลานนา
36 2011-06-03 09:45:35 นายรุ่งโรจน์ จันทร์จัก ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA526) นครพิงค์
37 2011-06-03 09:45:07 นายณัฐวุฒิ อินต๊ะผัด ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA525) นครพิงค์
38 2011-06-03 09:44:33 นางวิลัยวรรณ์ ธรรมชัย ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA524) นครพิงค์
39 2011-06-03 09:44:13 นายชัชวาลย์ บุญเรือง ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA523) นครพิงค์
40 2011-06-03 09:43:40 นางจินตนา เขียวสวัสดิ์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA522) นครพิงค์
41 2011-06-03 09:43:14 ภญ.ยุพาวดี อินทรจันทร์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA527) นครพิงค์
42 2011-06-03 09:42:57 ภญ.จารุวรรณ วังใน ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA520) นครพิงค์
43 2011-06-03 09:42:37 นางนิยดา อิ่มแมน ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA519) นครพิงค์
44 2011-06-03 09:42:14 นางไพลิน โกเฮ่ง ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA518) นครพิงค์
45 2011-06-03 09:41:54 นางเพ็ญศิริ คลังเพ็ชร ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA517) นครพิงค์
46 2011-06-03 09:41:35 นางปฎิวัติ กาญจนกามล ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA516) นครพิงค์
47 2011-06-03 09:41:13 นางสาวชาลินี โบปาราย ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA515) นครพิงค์
48 2011-06-03 09:40:49 นางสาวสุธีรา สาวออน ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA514) นครพิงค์
49 2011-06-03 09:40:31 นางสาวดรุณี เสมอรัตนะชาติ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA513) นครพิงค์
50 2011-06-03 09:40:04 นางไพรินทร์ ไฝจันทึก ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA512) นครพิงค์
51 2011-06-03 09:39:40 นางนิชารี อินทะนนท์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA511) นครพิงค์
52 2011-06-03 09:39:21 นางจันทร์จิรา ตานะ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA510) นครพิงค์
53 2011-06-03 09:39:01 นางบังอร เครือคำ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA509) นครพิงค์
54 2011-06-03 09:38:45 นางดรุณี ดลรัตนภัทร ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA508) นครพิงค์
55 2011-06-03 09:38:23 นางปริชาติ ขันทะรักษ์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA507) นครพิงค์
56 2011-06-03 09:37:59 นางจุฑารัตน์ พานิช ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA506) นครพิงค์
57 2011-06-03 09:37:43 นางสาวสุพิศ กิตติรัชดา ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA505) นครพิงค์
58 2011-06-03 09:36:43 นางภัคพร กอบพึ่งตน ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA504) นครพิงค์
59 2011-06-03 09:36:28 พญ.นงเยาว์ สุวรรณกันทา ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA503) นครพิงค์
60 2011-06-03 09:36:11 พญ.ร่งนภา สิทธิรังสรรค์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA502) นครพิงค์
61 2011-06-03 09:35:55 นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA501) นครพิงค์
62 2011-06-03 09:34:39 นพ.บุญเลิศ คำนึงสิทธิ์ A500 เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล
63 2011-06-03 09:34:15 นางอัญชลี เซ็นแก้ว A499 เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล
64 2011-06-03 09:33:54 นางพัชรินทร์ มั่นคง A498 เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล
65 2011-06-03 09:33:35 ภญ.จันทร์เพ็ญ ภีระคำ A497 เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล
66 2011-06-03 09:32:12 นางเพ็ญศักดิ์ อุปโยคิน A496 เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล
67 2011-06-02 16:23:19 นางอมาวสี สันทัดวนิช ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA495) สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
68 2011-06-02 16:22:54 นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA494) สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
69 2011-06-02 16:22:18 นางขนิษฐา เด่นประภัสร์ โควต้า (Q154) สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
70 2011-06-02 16:21:47 นส.จิราพร ธรรมเสนา โควต้า (Q153) สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
71 2011-06-02 16:10:33 นางจารุเนตร แสนใจกล้า A493 วังเหนือ
72 2011-06-02 16:06:28 นสพ.กิตติพงษ์ คุณประทุม G005 รพ.สัตว์เล็ก
73 2011-06-02 16:06:12 สพญ.พิมพ์ลดา อิงคนินันท์ G004 รพ.สัตว์เล็ก
74 2011-06-02 15:49:50 นางสาวพิกุล ดวงเทพ A492 สวนปรุง
75 2011-06-02 15:48:51 นางจิตติมญฑ์ วอพะพอ A491 สวนปรุง
76 2011-06-02 15:48:22 นางวิไล ทิพย์นันท์ A490 สวนปรุง
77 2011-06-02 15:48:02 นางสาวชมัยพร จันทร์ศิริ A489 สวนปรุง
78 2011-06-02 15:47:37 นางสาวสมควร วรรณมณี A488 สวนปรุง
79 2011-06-02 15:47:18 นางจิรวัฒน์ เตริยาภิรมย์ A487 สวนปรุง
80 2011-06-02 15:45:46 นายอรรณพ ทองคำ A486 สวนปรุง
81 2011-06-02 15:45:18 นางปพิชญา แสงเอื้ออังกูร A485 สวนปรุง
82 2011-06-02 15:44:56 นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ A484 สวนปรุง
83 2011-06-02 15:44:32 นางกาญจนา ราชเมืองมูล A483 เทิง
84 2011-06-02 15:44:07 นายประสาท ปัญญายม A482 เทิง
85 2011-06-02 15:43:52 ภญ.ธิดาพร นาต๊ะ A481 เทิง
86 2011-06-02 15:43:35 นายจักรกฤช สถาอุ่น A480 เทิง
87 2011-06-02 15:43:16 นางสาวชัญญานุช น้อยก้อม A479 เทิง
88 2011-06-02 15:43:01 นางมนัชยา มรรคอนันตโชติ A478 เทิง
89 2011-06-02 15:42:46 นางสารินทร์ มหาวงศนันท์ A477 เทิง
90 2011-06-02 15:42:31 นางสุดา อักษรดิษฐ์ A476 เทิง
91 2011-06-02 15:42:18 นางคณิต หมื่นศรีภูมิ A475 เทิง
92 2011-06-02 15:41:59 พญ.ประพิมพร เกรียงวัฒนพงษ์ A474 เทิง
93 2011-06-02 09:41:01 นส.พิชญเรข เจียมจันทร์คุปต์ A473 ลานนา
94 2011-06-02 09:40:26 นส.สุธีรา ตันติสันถวพงศ์ A472 ลานนา
95 2011-06-02 09:39:49 นางมรกต ธิยะสืบ A471 ลานนา
96 2011-06-02 09:37:29 นางนฤมล วัฒนปฤดา A470 ลานนา
97 2011-06-02 09:36:58 นางธัญญา อุดมทรัพย์ A469 ลานนา
98 2011-06-02 09:36:21 นางรุ่งทิวา วณะเจริญ A468 ราชเวช
99 2011-06-02 09:36:01 นส.แก้วลูน นันตาบุญ A467 ราชเวช
100 2011-06-02 09:35:31 นพ.ฉัตรชัย เจริญศรี A466 ราชเวช
101 2011-06-02 09:34:50 นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล A465 ราชเวช
102 2011-06-02 09:33:26 ศ.พญ.กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล A464 ราชเวช
103 2011-06-02 09:32:11 นส.ยุคถธร มูลคนธ์ A463 แมคคอร์มิค
104 2011-06-02 09:31:35 นายอดิเรก วิเชียรฉาย A462 แมคคอร์มิค
105 2011-06-02 09:31:07 นส.ศิรินภาพ อรุณเกียรติ A461 แมคคอร์มิค
106 2011-06-02 09:30:32 นส.วิภา เตจ๊ะสา A460 แมคคอร์มิค
107 2011-06-02 09:29:55 นส.อภินันท์ คูตระกูล A459 แมคคอร์มิค
108 2011-06-02 09:25:54 นางจรรยาลักษณ์ ปทุมาสูตร A458 เชียงใหม่ราม
109 2011-06-02 09:24:18 นางปฏิมา คำพินิจ A457 เชียงใหม่ราม
110 2011-06-02 09:23:07 นางนันทิยา ธรรมภาณ A456 เชียงใหม่ราม
111 2011-06-02 09:22:31 นส.กาญจนา สมัครช่วย A455 เชียงใหม่ราม
112 2011-06-02 09:21:41 นส.เพ็ญพักตร์ สุธีชัย A454 เชียงใหม่ราม
113 2011-06-02 08:53:10 นางอัจฉรา สุทธิพรมณีวัฒน์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA453) เมืองปาน
114 2011-06-02 08:52:48 ภญ.นฤมล สุรินทร์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA452) เมืองปาน
115 2011-06-02 08:52:33 นางอภิญญา นันทวงค์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA451) เมืองปาน
116 2011-06-02 08:52:20 นางสาวศิริรัตน์ อุดมชัย ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA450) เมืองปาน
117 2011-06-02 08:52:05 นางสาวกาญจนา พรมเสน ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA449) เมืองปาน
118 2011-06-02 08:51:48 ทพญ.บุญทิวา มูลสถาน ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA448) เมืองปาน
119 2011-06-02 08:49:47 นางสาววาริกา ปัญโญเหียง A447 หริภุญชัย เมโมเรียล
120 2011-06-02 08:49:30 นางสาวรัติกาล เนื่องหล้า A446 หริภุญชัย เมโมเรียล
121 2011-06-02 08:49:16 นางพัชราภรณ์ ตาใจ A445 หริภุญชัย เมโมเรียล
122 2011-06-02 08:49:01 ภญ.นุชนารถ เลิศทัศนีย์ A444 หริภุญชัย เมโมเรียล
123 2011-06-01 15:59:07 นางสาวปรัศนีย์ ศรีวิชัย A443 เวียงป่าเป้า
124 2011-06-01 15:58:52 นางสุจินดา เตจ๊ะ A442 เวียงป่าเป้า
125 2011-06-01 15:58:37 นางสาวโสภา เจ็นจัด A441 เวียงป่าเป้า
126 2011-06-01 15:58:18 ภญ.มาลัยพร สังคำฝั้น A440 เวียงป่าเป้า
127 2011-06-01 15:58:03 นพ.อภิญพัฒน์ คงประยูร A439 เวียงป่าเป้า
128 2011-06-01 15:57:45 ทพ.เมธี จินดารัตน์ A438 เวียงป่าเป้า
129 2011-06-01 15:49:17 นส.นิภา มีเครือรอด H024 มหาราชนครเชียงใหม่
130 2011-06-01 15:48:54 นางลัดดาวัลย์ สมเพาะ H023 มหาราชนครเชียงใหม่
131 2011-06-01 15:48:21 นางลักขณา พูลปัญญา H022 มหาราชนครเชียงใหม่
132 2011-06-01 15:47:51 นส.ธัญพร กฤษณา H021 มหาราชนครเชียงใหม่
133 2011-06-01 15:47:20 นางวัชรีวรรณ สุคนธสรรพ์ H020 มหาราชนครเชียงใหม่
134 2011-06-01 15:46:42 นางธนภร วิลัยรักษ์ H019 มหาราชนครเชียงใหม่
135 2011-06-01 15:46:12 นส.สิริพร ตียพันธ์ H018 มหาราชนครเชียงใหม่
136 2011-06-01 15:45:43 นส.อัมพร เดชพุทธวัจน์ H017 มหาราชนครเชียงใหม่
137 2011-06-01 15:45:14 นส.ดาราวรรณ ศิระกมล H016 มหาราชนครเชียงใหม่
138 2011-06-01 15:44:43 นางอสมา อรุณฤทธิเดชา H015 มหาราชนครเชียงใหม่
139 2011-06-01 15:44:14 นส.รุ่งอรุณ มีโชค H014 มหาราชนครเชียงใหม่
140 2011-06-01 15:43:49 นส.พูลทรัพย์ คำอ้าย H013 มหาราชนครเชียงใหม่
141 2011-06-01 15:43:22 นส.อัจฉรี จันทนจุลกะ H012 มหาราชนครเชียงใหม่
142 2011-06-01 15:43:04 ร.อ.หญิงชาริยา เพชรอักษร A437 ค่ายกาวิละ
143 2011-06-01 15:42:47 นส.อัญชัญ ศรีอุปโย H011 มหาราชนครเชียงใหม่
144 2011-06-01 15:42:46 ร.อ.หญิงวัชรี ตุ้ยแพร่ A436 ค่ายกาวิละ
145 2011-06-01 15:42:25 ร.อ.หญิงแสงเทียน ศรีวิชัย A435 ค่ายกาวิละ
146 2011-06-01 15:42:17 นางอำภา ดีสีปาน H010 มหาราชนครเชียงใหม่
147 2011-06-01 15:41:48 นส.พวงเพชร ยัพวัฒนพันธ์ H009 มหาราชนครเชียงใหม่
148 2011-06-01 15:41:44 พ.อ.สมชาติ ภิญโญพรพาณิชย์ A434 ค่ายกาวิละ
149 2011-06-01 15:40:41 นางสาวธิดา ยิ่งสินสัมพันธ์ A433 วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
150 2011-06-01 15:40:02 นางสาวกมลชนก แสนคำมูล A432 วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
151 2011-06-01 15:39:37 นางสาววิภาพรรณ ศิริบูรณ์ A431 วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
152 2011-06-01 15:39:21 นางอรอุมา เภตรา A430 วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
153 2011-06-01 15:39:00 ภญ.ณัฐพร ศศิฉาย A429 วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
154 2011-06-01 15:38:26 นางสาวปรียาภรณ์ ทรายมูล A428 วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
155 2011-06-01 15:38:10 นางสาวอรวรรณ ใส่แปง A427 วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
156 2011-06-01 15:37:52 นางสาวกาญจนา ตั้งต่อสุจริต A426 วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
157 2011-06-01 15:37:29 นางวิภวรรณ บรรสพผล A425 วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
158 2011-06-01 15:36:57 นพ.ธนิต บรรสพผล A424 วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
159 2011-06-01 15:35:34 นางสาวอัญชลีภรณ์ ผัดพิทักษ์กุล A423 จุน
160 2011-06-01 15:34:53 พญ.วิจิตรา ใจแก้ว A422 จุน
161 2011-06-01 15:34:18 นางบงกช ไทยเดชา A421 จุน
162 2011-06-01 15:33:46 นางสาวจิรัชญา จุลพงษ์ A420 สะเมิง
163 2011-06-01 15:33:31 นางสาวหัสญา อุประ A419 สะเมิง
164 2011-06-01 15:33:15 นางสาวกนกวรรณ จิตตปัญญา A418 สะเมิง
165 2011-06-01 15:33:01 นางรัตนา คำตาบุตร A417 สะเมิง
166 2011-06-01 15:32:43 นางธัญญารัตน์ ขอบทอง A416 สะเมิง
167 2011-06-01 15:32:26 ภญ.จิราภรณ์ ลำเภาพงศ์ A415 สะเมิง
168 2011-06-01 15:32:05 นางสาวพรรณทิภา ฝั้นแจ้ง A414 สะเมิง
169 2011-06-01 15:31:42 ทพญ.วราภร คุปติศาสตร์ A413 สะเมิง
170 2011-06-01 15:31:24 นพ.วีรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ์ A412 สะเมิง
171 2011-06-01 15:24:02 นางวารุณี ทุนประเสริฐ โควต้า (Q152) มหาราชนครเชียงใหม่
172 2011-06-01 14:56:32 นายฤทธิเดช วงค์จันทร์คำ โควต้า (Q151) มหาราชนครเชียงใหม่
173 2011-06-01 14:40:26 นางสุทธิลักษณ์ จินากุล A411 ศิริเวชลำพูน
174 2011-06-01 14:39:59 นางสาวยุวพร รมยเวศม์ A410 ศิริเวชลำพูน
175 2011-06-01 14:39:34 นางจตุพร ศรียอง A409 ศิริเวชลำพูน
176 2011-06-01 14:37:29 ทนพญ.คำเพียร คำนิล A408 ศิริเวชลำพูน
177 2011-06-01 14:37:13 นางสาวภาณี รัตนะวรรธนะ A407 ศิริเวชลำพูน
178 2011-06-01 14:10:39 นางสาวธนัชชา อุ่มมี ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA406) บ่อเกลือ
179 2011-06-01 14:09:31 นางสาววนัสสินี วงศ์บุญญานุวัฒน์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA405) บ่อเกลือ
180 2011-06-01 14:08:44 ทพ.อนุพงศ์ จีรชัยพันธุ์สกุล A404 บ่อเกลือ
181 2011-06-01 14:08:03 ภญ.สมศรี กันทา A403 แม่แจ่ม
182 2011-06-01 14:07:51 นางสุภาพร ปราศรัย A402 แม่แจ่ม
183 2011-06-01 14:07:40 นางแสงหล้า พิทาคำ A401 แม่แจ่ม
184 2011-06-01 14:07:29 นายพรชัย หาญต๊ะ A400 แม่แจ่ม
185 2011-06-01 14:06:36 นางทรรศนีย์ วงศ์ศรีโส A399 ลี้
186 2011-06-01 14:06:11 นางระวิ วงศ์ชัย A398 ลี้
187 2011-06-01 14:05:48 นางเรณู แนบสุภา A397 ลี้
188 2011-06-01 14:05:27 นางสาวณัฐนพิน ติ๊บแก้ว A396 ลี้
189 2011-06-01 14:05:05 นายคงกฤช ถูกแผน A395 ลี้
190 2011-06-01 13:58:51 ภญ.ทัณฑิกา คณะนัย A394 สันทราย
191 2011-06-01 13:58:24 ทพญ.วิริยา หลิดชิดวงศ์ A393 สันทราย
192 2011-06-01 13:57:38 นางดวงแสง อำพันธ์ A392 สันทราย
193 2011-06-01 13:44:26 นางจีรนันท์ วงศ์มา A391 สันทราย
194 2011-06-01 13:42:50 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยเป็ง A390 สันทราย
195 2011-06-01 13:35:33 นางสาวจันทร์ทิพย์ ยะแสง A389 สสจ.พะเยา
196 2011-06-01 13:35:18 นางสาวขวัญเนตร เบิกบาน A388 สสจ.พะเยา
197 2011-06-01 13:35:03 นางจารุวรรณ บัวบึง A387 สสจ.พะเยา
198 2011-06-01 13:34:46 นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล A386 สสจ.พะเยา
199 2011-06-01 13:33:51 นายปริญญา ภักดีนิติ A385 ลำปาง
200 2011-06-01 13:33:21 พญ.กาญจนาพร มหัทธนภรรค A384 ลำปาง
201 2011-06-01 13:32:56 นางณิชาพร วงค์ธานี A383 ลำปาง
202 2011-06-01 13:32:30 นางมุกดา พรหมแก้วงาม A382 ลำปาง
203 2011-06-01 13:32:04 นางอรอนงค์ เกียล่น A381 ลำปาง
204 2011-06-01 13:31:33 นางสาวศุภลักษณ์ บุญลิถาน A380 ลำปาง
205 2011-06-01 13:30:54 นายยุทธศิลป์ จิตสง่า A379 ลำปาง
206 2011-06-01 13:29:52 นางพรทิพา พาทีทิน A378 อมก๋อย
207 2011-06-01 13:29:38 นางสาวนาถฤทัย ธนันท์ชัย A377 อมก๋อย
208 2011-06-01 13:29:17 นางสาวดวงกระมล สิงห์กุย A376 อมก๋อย
209 2011-06-01 13:28:16 นางสาวประภาภรณ์ ตันธนา A375 อมก๋อย
210 2011-06-01 13:27:58 นายนคร ตั้งพิษฐานสกุล A374 อมก๋อย
211 2011-06-01 13:27:34 ภก.ไพรศิลป์ อินทะรังษี A373 อมก๋อย
212 2011-06-01 10:01:20 นส.นพนุช เดชฤาษี A372 หางดง
213 2011-06-01 10:01:01 นางรัศมี นะติกา A371 หางดง
214 2011-06-01 10:00:43 นางอุบล สิงห์แก้ว A370 หางดง
215 2011-06-01 10:00:19 พญ.นลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ A369 หางดง
216 2011-06-01 09:59:47 ภญ.ฐิติมา น้อยวินิจ มาแก้ว A368 หางดง
217 2011-06-01 09:56:21 นางรสมาลี โทธรัตน์ โควต้า (Q150) สสจ.ลำปาง
218 2011-06-01 09:54:02 นางวราลักษณ์ บุญมาวงค์ A367 วังเหนือ
219 2011-06-01 09:53:46 นางธันยพัต คำภักดี A366 วังเหนือ
220 2011-06-01 09:53:30 นางวาสนา รติบดี A365 วังเหนือ
221 2011-06-01 09:53:13 นางสุพรรณ สมควร A364 วังเหนือ
222 2011-06-01 09:53:02 อาจารย์เอมอร เรือนชัย S021 วิทยากร
223 2011-06-01 09:52:58 นางกาญจนา เชิดชูวงศ์ตระกูล A363 วังเหนือ
224 2011-06-01 09:52:42 นางจันทรา ชัยวงค์ A362 วังเหนือ
225 2011-06-01 09:52:27 อาจารย์สุรพงษ์ ศุภจรรยา S020 วิทยากร
226 2011-06-01 09:51:39 นางสาวผ่องศรี เกียรติเลิศนภา A361 คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
227 2011-06-01 09:50:28 นางสาวนุชนาถ เมายศ A360 ลำพูน
228 2011-06-01 09:50:13 นางสาวเนตรนภา เทพประสงค์ A359 ลำพูน
229 2011-06-01 09:49:59 นางสาวศิริลักษณ์ ใจอินทร์ A358 ลำพูน
230 2011-06-01 09:49:45 นางสาวเดือนเพ็ญ แสนสวะ A357 ลำพูน
231 2011-06-01 09:49:30 ภญ.หนึ่งฤทัย อุตรศักดิ์ A356 ลำพูน
232 2011-06-01 09:49:12 ภก.สยมภู เดียวทอง A355 ลำพูน
233 2011-06-01 09:48:53 นางอังคณา แซ่โต๋ว A354 ลำพูน
234 2011-06-01 09:48:36 นางสาวพรรณปณพร ยะมูล A353 ลำพูน
235 2011-06-01 09:48:19 นางกิมทอง แก้ววิจิตร A352 ลำพูน
236 2011-06-01 09:48:07 นางสาวศิริพร วินิตพรสวรรค์ A351 ลำพูน
237 2011-06-01 09:47:52 นางลาวัลย์ วนสันฑ์วงกต A350 ลำพูน
238 2011-06-01 09:46:40 นางสาวปิยธิดา หาญนภา A349 ลำพูน
239 2011-06-01 09:46:26 นางสาวสุรีรัตน์ จันทวรรณ A348 ลำพูน
240 2011-06-01 09:46:08 นางพัชรินทร์ อมรพงศ์กุล A347 ลำพูน
241 2011-06-01 09:45:50 นางสาวจันทิมา วรรณเวียง A528 ลำพูน
242 2011-06-01 09:45:36 นางสาวพิสมัย บุตรนุชิต A345 ลำพูน
243 2011-06-01 09:45:19 นางอรจิรา ทีรวม A344 ลำพูน
244 2011-06-01 09:45:06 นางมิ่งขวัญ ฤาชัย A343 ลำพูน
245 2011-06-01 09:44:53 นางปัทมาภรณ์ กิติ A342 ลำพูน
246 2011-06-01 09:44:38 นางกาญจนา ประสงค์ทรัพย์ A341 ลำพูน
247 2011-06-01 09:44:20 นางฉวีวรรณ อาทิตยกุล A340 ลำพูน
248 2011-06-01 09:43:49 นางวันเพ็ญ ขันตยาภรณ์ A339 ลำพูน
249 2011-06-01 09:43:32 นางมะลิวัลย์ ดวงดี A338 ลำพูน
250 2011-06-01 09:43:16 นางสาวสมใจ จันทะวัง A337 ลำพูน
251 2011-06-01 09:43:02 นางสาวณิชชานันท์ ศรีวิชัย A336 ลำพูน
252 2011-06-01 09:42:49 นางสาวกมลรัตน์ พิมพ์ทอง A335 ลำพูน
253 2011-06-01 09:42:33 นางสาวกิรติกานต์ มาตยาบุญ A334 ลำพูน
254 2011-06-01 09:42:18 นางศศิพรรณ จองวัฒนากิจ A333 ลำพูน
255 2011-06-01 09:42:02 นางฐิติพร ปารมี A332 ลำพูน
256 2011-06-01 09:41:43 พญ.จิราวรรณ รุจิเวชพงศธร A331 ลำพูน
257 2011-06-01 09:29:57 นพ.วีรพงศ์ เลาหเพ็ญแสง A330 ลำพูน
258 2011-06-01 09:29:39 พญ.วรรณมณี มาธนะสารวุฒิ A329 ลำพูน
259 2011-06-01 09:29:24 นพ.ชาญชัย วรรณฤทธิ์ A328 ลำพูน
260 2011-06-01 09:29:13 พญ.พรพรรณ์ วรรณฤทธิ์ A327 ลำพูน
261 2011-06-01 09:29:00 นพ.วิรัช พันธ์พานิช A326 ลำพูน
262 2011-06-01 09:14:11 นางพัดชา โวหารคล่อง A325 ดอยสะเก็ด
263 2011-06-01 09:13:52 นางสาวกาญจนา กิจสุภา A324 ดอยสะเก็ด
264 2011-06-01 09:13:34 นางศศิรชนม์ จอกลอย A323 ดอยสะเก็ด
265 2011-06-01 09:13:14 นางกุลธิดา คุณเขต A322 ดอยสะเก็ด
266 2011-06-01 09:12:57 นางสาวสุรางค์รัตน์ สุรงคบพิตร A321 ดอยสะเก็ด
267 2011-06-01 09:12:40 นางมะลิวัลย์ อินล็อกฟอง A320 ดอยสะเก็ด
268 2011-06-01 09:12:17 นางวราพร สุพรรณพิทักษ์ A319 ดอยสะเก็ด
269 2011-06-01 09:11:52 ภญ.สิริพร กัจฉัปนันทน์ A318 ดอยสะเก็ด
270 2011-06-01 09:11:33 นางแววดาว บัวประเสริฐยิ่ง A317 ดอยสะเก็ด
271 2011-06-01 09:11:17 นพ.สราวุธ สุพรรณพิทักษ์ A316 ดอยสะเก็ด
272 2011-06-01 09:10:29 นางสาวอังคณา จำปาวัน A315 สสจ.ลำปาง
273 2011-06-01 09:10:14 นางสาวนันทริกา เลิศเชวงกุล A314 สสจ.ลำปาง
274 2011-06-01 09:09:54 นางสุเกศ สุภาศรี A313 สสจ.ลำปาง
275 2011-06-01 09:09:11 ทพ.ธวัชชัย ปินเครือ A312 สสจ.ลำปาง
276 2011-06-01 09:05:13 นางปาวีณา สุขก๋า A311 ปาย
277 2011-06-01 09:04:49 นางสาวสุทาทิพย์ จ่าก่าซื้อ A310 ปาย
278 2011-06-01 09:01:06 คุณนุชนาถ สุวรรณ์ A309 เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล
279 2011-06-01 09:00:04 นางจิราพร รุจิเกรียงไกร A308 แม่อาย
280 2011-06-01 08:59:48 นายธนกร ศรีธิยศ A307 แม่อาย
281 2011-06-01 08:59:27 นางชญาดา คำเปี้ย A306 แม่อาย
282 2011-06-01 08:59:13 นางสาวกุณฑรีย์ อุ่นแสง A305 แม่อาย
283 2011-06-01 08:58:54 นางปนัดดา ธนาวุฒิกูร A304 แม่อาย
284 2011-06-01 08:58:36 นางวัชรา สิงห์ผาสุข A303 แม่อาย
285 2011-06-01 08:58:21 นางวารุณี สิงห์หอม A302 แม่อาย
286 2011-06-01 08:58:07 นางอรุณศรี แดงซาว A301 แม่อาย
287 2011-06-01 08:57:49 นางสาวดารินทร์ หล้าตานะ A300 แม่อาย
288 2011-06-01 08:57:35 ทพ.ณัฐพงค์ นันโท A299 แม่อาย
289 2011-06-01 08:57:19 พญ.ขวัญชนก ธัญญวินิชกุล A298 แม่อาย
290 2011-05-31 15:22:18 นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปาง G003 สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
291 2011-05-31 15:21:12 นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำพูน G002 สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
292 2011-05-31 15:13:16 นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล G001 สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
293 2011-05-31 14:19:02 นางสาวอุบลรัตน์ ชุ่มมะโน โควต้า (Q149) เชียงรายประชานุเคราะห์
294 2011-05-31 14:18:19 นางวัชราภรณ์ ชัชวรัตน์ โควต้า (Q148) เชียงรายประชานุเคราะห์
295 2011-05-31 14:17:08 นางสุพิศ ภูเรือน โควต้า (Q147) มหาราชนครเชียงใหม่
296 2011-05-31 13:04:53 นางลินดา อินพรหม A297 แม่ออน
297 2011-05-31 13:04:38 นางมยุรีย์ ศรีโพธิ์ A296 แม่ออน
298 2011-05-31 13:04:23 นางจารุนันท์ เกียรติประภาพร A295 แม่ออน
299 2011-05-31 13:04:03 ทพญ.จิราพร ขีดดี A294 แม่ออน
300 2011-05-31 12:22:20 นางเบญจมาศ เปี้ยสุยะ A293 ทุ่งหัวช้าง
301 2011-05-31 12:21:58 นางอาทิตยา มาชมภู A292 ทุ่งหัวช้าง
302 2011-05-31 12:21:30 นางจตุพร สุขจีน A291 ทุ่งหัวช้าง
303 2011-05-31 12:21:13 ภก.นินนาท พิทักษ์ A290 ทุ่งหัวช้าง
304 2011-05-31 12:20:51 นางอรทัย สาคำ A289 ทุ่งหัวช้าง
305 2011-05-31 12:20:39 ทพ.เกรียงศักดิ์ ลือกำลัง A288 ทุ่งหัวช้าง
306 2011-05-31 12:19:43 คุณณฐมน เงินงาม A287 ลานนา
307 2011-05-31 12:19:14 คุณวารุณี อุณจักร A286 ลานนา
308 2011-05-31 12:18:29 คุณสุกานดา รุ่งเรืองศรี A285 ลานนา
309 2011-05-31 12:18:04 คุณรุ่งรัตน์ งามนา A284 ลานนา
310 2011-05-31 12:17:42 คุณศิริรัตน์ กนกพารา A283 ลานนา
311 2011-05-31 12:17:11 คุณอังคณา ปัจฉิม A282 ลานนา
312 2011-05-31 12:16:44 ภก.พงศ์พิชญ์ พรมจันทร์ A281 ลานนา
313 2011-05-31 12:09:15 คุณสุวลี ปวงคำ A280 ลานนา
314 2011-05-31 12:08:48 คุณประภัสสร แยม A279 ลานนา
315 2011-05-31 12:07:55 คุณมณทิพพา นิมานันท์ A278 ศูนย์ศรีพัฒน์
316 2011-05-31 12:07:32 คุณฐิตกานต์ สมบัติศิริ A277 ศูนย์ศรีพัฒน์
317 2011-05-31 12:07:04 คุณกฤษจิรา ชำนิวิกัยพงศ์ A276 ศูนย์ศรีพัฒน์
318 2011-05-31 12:06:36 คุณอริสรา คำปวน A275 ศูนย์ศรีพัฒน์
319 2011-05-31 12:06:13 คุณศิริภา ประยูร A274 ศูนย์ศรีพัฒน์
320 2011-05-31 12:05:48 คุณอรพรรณ เมืองอินทร์ A273 ศูนย์ศรีพัฒน์
321 2011-05-31 12:05:20 คุณพัชระ คงพินิจบรรจง A272 ศูนย์ศรีพัฒน์
322 2011-05-31 12:04:56 ภญ.ปารวี ช่วยพัฒน์ A271 ศูนย์ศรีพัฒน์
323 2011-05-31 12:04:28 ภญ.เมธาวี พงษ์พิพัฒน์ A270 ศูนย์ศรีพัฒน์
324 2011-05-31 12:04:00 คุณสุรีพร ช่างประดิษฐ์ A269 ศูนย์ศรีพัฒน์
325 2011-05-31 12:03:36 คุณสุทิน ยาวุฑฒิ A268 ศูนย์ศรีพัฒน์
326 2011-05-31 12:03:09 คุณสุพิชญา ปินตา A267 ศูนย์ศรีพัฒน์
327 2011-05-31 12:02:47 คุณทิพวรรณ รัตนัง A266 ศูนย์ศรีพัฒน์
328 2011-05-31 12:02:26 คุณกวีวรรณ ใจกล้า A265 ศูนย์ศรีพัฒน์
329 2011-05-31 12:01:58 คุณปาริชาติ ลมอ่อน A264 ศูนย์ศรีพัฒน์
330 2011-05-31 12:01:30 คุณพัชรี วงค์วาน A263 ศูนย์ศรีพัฒน์
331 2011-05-31 12:01:03 คุณจันทนา แสงสว่าง A262 ศูนย์ศรีพัฒน์
332 2011-05-31 12:00:39 คุณจีราพร สุรศรี A261 ศูนย์ศรีพัฒน์
333 2011-05-31 12:00:09 คุณแสงสุรีย์ ปาระมีโชค A260 ศูนย์ศรีพัฒน์
334 2011-05-31 11:59:45 คุณผ่องพรรณ อุปพันธวงค์ A259 ศูนย์ศรีพัฒน์
335 2011-05-31 11:59:18 ภญ.ผ่องศรี รัตนกุล A258 ศูนย์ศรีพัฒน์
336 2011-05-31 11:58:52 คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ A257 ศูนย์ศรีพัฒน์
337 2011-05-31 11:58:02 คุณกำธร เก่งสกุล A256 ศูนย์ศรีพัฒน์
338 2011-05-30 16:44:07 ภญ.ยุพยงค์ คำวัง A255 สองแคว
339 2011-05-30 16:43:48 นางวิภารัตน์ บูรพาวิจิตรนนท์ A254 สองแคว
340 2011-05-30 16:43:24 นางระวีวรรณ สีสุมาตย์ A253 สองแคว
341 2011-05-30 16:43:07 นางรัตนาภรณ์ กลิ่นฟุ้ง A252 สองแคว
342 2011-05-30 16:42:48 นางสาวหนึ่งนุช บุญเรือง A251 สองแคว
343 2011-05-30 16:42:22 พญ.นวมณฑ์ พลเสน A250 สองแคว
344 2011-05-30 16:40:00 นางศุภจรีย์ เมืองสุริยา A249 เชียงแสน
345 2011-05-30 16:39:38 นางสาวอภิรวี พินิจสุวรรณ A248 เชียงแสน
346 2011-05-30 16:38:34 นพ.สาริกข์ พรหมมารัตน์ A247 เชียงแสน
347 2011-05-30 16:37:45 นางวันทนีย์ สุวรรณ A246 ลำปาง
348 2011-05-30 16:37:26 นางรัชนก เขียวปิง A245 ลำปาง
349 2011-05-30 16:37:04 นางสาวจุฑาทิพย์ คุ้มวัง A244 ลำปาง
350 2011-05-30 16:36:42 นางเพชรรุ่ง เพชรประดับ A243 ลำปาง
351 2011-05-30 16:36:06 นางพรพรรณ อุ่นบ้าน A242 ลำปาง
352 2011-05-30 16:35:47 นางวันเพ็ญ สมกองแก้ว A241 ลำปาง
353 2011-05-30 16:35:23 นางสาครรัตน์ สูตินันท์โอภาส A240 ลำปาง
354 2011-05-30 16:34:56 นางบุญทัน บุญประสม A239 ลำปาง
355 2011-05-30 16:34:26 นางสาวบุศราภรณ์ ไชยวรรณ์ A238 ลำปาง
356 2011-05-30 16:34:00 นางศรินยา ขอทะเสน A237 ลำปาง
357 2011-05-30 16:33:38 นางสาวกาญจนา ใจดี A236 ลำปาง
358 2011-05-30 16:33:18 นางโสภา จันมะโน A235 ลำปาง
359 2011-05-30 16:32:58 นางจันทนา แก้วฟู A234 ลำปาง
360 2011-05-30 16:32:36 นางวรรทนา เสาร์ชัย A233 ลำปาง
361 2011-05-30 16:31:56 นางสาวนภัสวรรณ ตาลผัด A232 ฮอด
362 2011-05-30 16:31:39 นางจิตรภาณุ เกตุวงค์ A231 ฮอด
363 2011-05-30 16:31:17 นางคนึงนิจ ศรีสอนใจ A230 ฮอด
364 2011-05-30 16:31:02 นพ.ดนวัต ชุณหวาณิชย์ A229 ฮอด
365 2011-05-30 16:30:10 นางรวงทอง อภิยา A228 พะเยา
366 2011-05-30 16:29:48 นางกัลยา บุญเรือง A227 พะเยา
367 2011-05-30 16:29:28 นางอนงค์ ถาวร A226 พะเยา
368 2011-05-30 16:29:10 ภญ.เสาวคนธ์ บุญชัยแสน A225 พะเยา
369 2011-05-30 16:28:26 ทพญ.อุไรวรรณ ไชยอุปละ A224 พะเยา
370 2011-05-30 16:27:51 นางสาวสวนิต เชื้อประเสริฐศักดิ์ A223 พะเยา
371 2011-05-30 16:27:08 นางนงคราญ สมฤทธิ์ A222 เกาะคา
372 2011-05-30 16:26:41 นางอารีย์ ตาตุ A221 เกาะคา
373 2011-05-30 16:26:20 นางพวงทอง ศุภพิชน์ A220 เกาะคา
374 2011-05-30 16:24:20 นางอรนุช สุขสุวรรณ A219 ประสาทเชียงใหม่
375 2011-05-30 16:23:47 นางมะลิ ไตรรัตนวนานนท์ A218 ประสาทเชียงใหม่
376 2011-05-30 16:23:15 นางอำไพ พิมพ์ไกร A217 ประสาทเชียงใหม่
377 2011-05-30 16:22:35 พญ.รยากร มูลละ A216 ประสาทเชียงใหม่
378 2011-05-30 16:22:04 นางสาวอัญชนา แก้วคำ A215 ประสาทเชียงใหม่
379 2011-05-30 16:21:39 นางเจนจิต สอนใจ A214 ประสาทเชียงใหม่
380 2011-05-30 16:21:09 นายพยุงศักดิ์ พินิจ A213 ประสาทเชียงใหม่
381 2011-05-30 16:20:31 นางวัจราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ A212 ประสาทเชียงใหม่
382 2011-05-30 16:19:47 นางวาสนา ศรีวิชัย A211 ประสาทเชียงใหม่
383 2011-05-30 16:19:09 นางสาวทิวาพร จันทะนะ A210 ประสาทเชียงใหม่
384 2011-05-30 16:18:05 นางนิรมัย มณีรัตน์ A209 ประสาทเชียงใหม่
385 2011-05-30 16:17:21 นางเถาวัลย์ ไทยธรรมกุล A208 ประสาทเชียงใหม่
386 2011-05-30 16:12:28 นางรัตนา สุภาอินทร์ A207 แมคคอร์มิค
387 2011-05-30 16:12:11 นางวิเรืองรอง ชัยบัตร์ A206 แมคคอร์มิค
388 2011-05-30 16:11:49 นางสาวมนต์นภา ผิวปัญญา A205 แมคคอร์มิค
389 2011-05-30 16:11:21 นางสาวกชพรรณ ชอบนิทัศน์ A204 แมคคอร์มิค
390 2011-05-30 16:10:54 นางอิสรีย์ ขันชัยทิศ A203 แมคคอร์มิค
391 2011-05-30 16:10:36 นางศิริเนตร อุดมวรชาติ A202 แมคคอร์มิค
392 2011-05-30 16:10:13 นางสาวเปรมวดี หลวงมณี A201 แมคคอร์มิค
393 2011-05-30 16:08:05 นางนิภาภรณ์ ปิกวงศ์ A200 แมคคอร์มิค
394 2011-05-30 16:03:58 ภก.พงศิธร ถูกแผน A199 แมคคอร์มิค
395 2011-05-30 16:03:34 ภญ.จามจุรี ข้ามเขา A198 แมคคอร์มิค
396 2011-05-30 16:02:33 นางรุ้งกาญ จีรกัณท์ A197 บ้านโฮ่ง
397 2011-05-30 16:02:03 นางสาวรติรัตน์ พันธุ์อุโมงค์ A196 บ้านโฮ่ง
398 2011-05-30 16:01:18 นางกฤติกา มะโนวัน A195 ศูนย์บำบัดยาเสพติด แม่ฮ่องสอน
399 2011-05-30 16:01:02 นางสาวพนารัตน์ ปลั่งกลาง A194 ศูนย์บำบัดยาเสพติด แม่ฮ่องสอน
400 2011-05-30 16:00:42 นางพวงทิพย์ สังเกตุใจ A193 ศูนย์บำบัดยาเสพติด แม่ฮ่องสอน
401 2011-05-30 16:00:19 นางวิมลรัตน์ อำพัน A192 ศูนย์บำบัดยาเสพติด แม่ฮ่องสอน
402 2011-05-30 15:13:58 ภก.พีรธัช บัวลอย โควต้า (Q146) มหาราชนครเชียงใหม่
403 2011-05-30 15:13:24 นางสาวชุติมา ไชยวุฒิ โควต้า (Q145) มหาราชนครเชียงใหม่
404 2011-05-30 15:12:58 ภญ.ธนัชพร สายทอง โควต้า (Q144) มหาราชนครเชียงใหม่
405 2011-05-30 15:12:28 ภญ.อนงค์นาถ ตียาสุนทรานนท์ โควต้า (Q143) มหาราชนครเชียงใหม่
406 2011-05-30 15:12:00 ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ โควต้า (Q142) มหาราชนครเชียงใหม่
407 2011-05-30 15:11:11 นางศิริวรรณ เชื้อสุวรรณ โควต้า (Q141) มหาราชนครเชียงใหม่
408 2011-05-30 15:08:26 นางสาวอติกานต์ สังข์ทอง โควต้า (Q140) มหาราชนครเชียงใหม่
409 2011-05-30 15:05:34 อ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา โควต้า (Q139) มหาราชนครเชียงใหม่
410 2011-05-30 15:03:00 ผศ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ โควต้า (Q138) มหาราชนครเชียงใหม่
411 2011-05-30 15:00:35 นางลัดดาวัลย์ สุขแสวง โควต้า (Q137) มหาราชนครเชียงใหม่
412 2011-05-30 14:56:40 นางสาวจันทร์จิรา อยู่ย่านยาว P068 มหาราชนครเชียงใหม่
413 2011-05-30 14:49:18 นางสาวจินตนา ลันถวเมตต์ โควต้า (Q136) สปสช.
414 2011-05-30 14:46:46 พญ.สุชาดา ไชยวุฒิ โควต้า (Q135) สปสช.
415 2011-05-30 14:43:18 นางยุพาพรรณ ศิริอ้าย โควต้า (Q134) มหาราชนครเชียงใหม่
416 2011-05-30 14:37:51 นายวัชรา ตาคำ โควต้า (Q133) มหาราชนครเชียงใหม่
417 2011-05-30 12:20:38 นางพชรพรรณ วงศ์ทันตกร A191 เสริมงาม
418 2011-05-30 12:20:01 นางเนาวรัตน์ บำเพ็ญ A190 เสริมงาม
419 2011-05-30 12:19:17 นางสมศรี จันทร์เทวี A189 เสริมงาม
420 2011-05-30 12:18:21 นพ.กฤตพงษ์ โรจนวิภาต A188 เสริมงาม
421 2011-05-30 12:17:10 นางดวงจันทร์ วิไลรัตน์ A187 ลำปาง
422 2011-05-30 12:16:47 นางสาวดวงรักษ์ สวัสดิ์ภาพ A186 ลำปาง
423 2011-05-30 12:16:23 นางเรวดี ศิริปัญญา A185 ลำปาง
424 2011-05-30 12:16:00 นางศริยา เสนาถี A184 ลำปาง
425 2011-05-30 12:14:30 นายมณเฑียร บุญมี A183 ขุนยวม
426 2011-05-30 12:14:10 นางสาวจิดาภา วงศ์สุวรรณ A182 ขุนยวม
427 2011-05-30 12:13:51 นายธรรมนูญ หัวเมือง A181 ขุนยวม
428 2011-05-30 12:13:32 นางขวัญหทัย บุญยวงศ์ A180 ขุนยวม
429 2011-05-30 12:13:20 นายเสกศึก อุ่นอารมณ์ P067 แพร่
430 2011-05-30 12:13:15 นางเนาวรัตน์ ก่อนเศรษฐี A179 ขุนยวม
431 2011-05-30 12:12:48 นส.สมานใจ เขียวสลับ P066 แพร่
432 2011-05-30 12:12:12 นายศิวบุตร คำสม A178 ขุนยวม
433 2011-05-30 12:12:02 นส.นภาภรณ์ จินดาพงศ์ P065 แพร่
434 2011-05-30 12:11:43 นางสมจินตนา เปี่ยมอนันต์ A176 ขุนยวม
435 2011-05-30 12:11:25 นายประสาน เปี่ยมอนันต์ A175 ขุนยวม
436 2011-05-30 12:10:20 นายมงคล แก้วมา A174 สบปราบ
437 2011-05-30 12:10:02 นางอุษา บริบูรณ์ A173 สบปราบ
438 2011-05-30 12:09:43 ภก.ภัคพล คำแก้ว A172 สบปราบ
439 2011-05-30 12:09:16 นางสาวจันทร์พร จิรเชฐพัฒนา A171 สบปราบ
440 2011-05-27 15:44:56 นางสาวพีรยา พงศ์สังกาจ P064 มหาราชนครเชียงใหม่
441 2011-05-27 15:44:21 นางยรรยง โอสถิตย์พร P063 มหาราชนครเชียงใหม่
442 2011-05-27 15:43:43 นางเกศิรินทร์ หิตารัตน์ P062 มหาราชนครเชียงใหม่
443 2011-05-27 15:43:16 นางสาวนพมาศ อุตะมะ P061 มหาราชนครเชียงใหม่
444 2011-05-27 15:42:40 นางสาวสิริรัฐ จันต๊ะมา P060 เชียงใหม่ราม
445 2011-05-27 15:39:45 นางสาวกาญจนา แซยับ P059 ลี้
446 2011-05-27 15:39:17 นางจินตนา ภมรพล P058 ลี้
447 2011-05-27 15:38:49 นายประสัน หมั่นการ P057 สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
448 2011-05-27 15:38:21 นางสาวณัฐวีณ์ญา กันทะ P056 สวนปรุง
449 2011-05-27 15:37:39 นางศรีไพร สระสม P055 พะเยา
450 2011-05-27 15:37:12 นางวราภรณ์ ใจทน P054 พะเยา
451 2011-05-27 15:36:07 นางบุณณดา อทุมชาย P053 ประสาทเชียงใหม่
452 2011-05-27 15:35:24 นางสาวณัฐชา สายเครือคำ P052 ประสาทเชียงใหม่
453 2011-05-27 15:34:46 นางเกลียวหทัย สามัคคี P051 ประสาทเชียงใหม่
454 2011-05-27 15:33:55 นางสาวประพิมพ์ วรรณสม P050 แม่สรวย
455 2011-05-27 15:32:42 นางวัชรีพร ต๊ะวิกา P049 มหาราชนครเชียงใหม่
456 2011-05-27 15:32:12 นางศุภาพร รัตนศิริ P048 มหาราชนครเชียงใหม่
457 2011-05-27 15:31:41 นางกานดา อิ่มสงวน P047 มหาราชนครเชียงใหม่
458 2011-05-27 15:31:14 นายสมบูรณ์ เงาส่อง P046 มหาราชนครเชียงใหม่
459 2011-05-27 15:30:30 นางทิพารัตน์ สูงปานเขา P045 มหาราชนครเชียงใหม่
460 2011-05-27 15:29:52 นายชาญชัย ไชยรินทร์ P044 มหาราชนครเชียงใหม่
461 2011-05-27 15:29:13 นางวิชาดา ปัญญาธนกิจ P043 สารภี
462 2011-05-27 15:28:44 ภญ.นภัชชา พิริยะชนานุสรณ์ P042 แพร่
463 2011-05-27 15:27:21 นายนฤมิตร บ้านอุ้ม P041 มหาราชนครเชียงใหม่
464 2011-05-27 15:26:41 นางจารุวรรณ แพทย์ไชโย P040 มหาราชนครเชียงใหม่
465 2011-05-27 15:26:00 นางมนรดา ธรรมจารีย์ P039 มหาราชนครเชียงใหม่
466 2011-05-27 15:25:03 นางสาวภาวิณี โอภาสภิรกุล P038 มหาราชนครเชียงใหม่
467 2011-05-27 15:24:14 นางสาวสุกัลยา อินต๊ะบุญมา P037 มหาราชนครเชียงใหม่
468 2011-05-27 15:23:36 นางคนึงนิจ ไชยลังการณ์ P036 มหาราชนครเชียงใหม่
469 2011-05-27 15:22:08 นางศิรินภา นันทพงษ์ P035 มหาราชนครเชียงใหม่
470 2011-05-27 15:21:36 นางวรวรรณ ทองสง P034 มหาราชนครเชียงใหม่
471 2011-05-27 15:21:09 นางสาวกัลยา ชื่นใจ P033 มหาราชนครเชียงใหม่
472 2011-05-27 15:20:35 นางบุปผา จันทรจรัส P032 มหาราชนครเชียงใหม่
473 2011-05-27 15:18:53 นางสาวธีรนันท์ สิงห์เฉลิม P031 มหาราชนครเชียงใหม่
474 2011-05-27 15:18:21 นางสมศรี บรรจง P030 มหาราชนครเชียงใหม่
475 2011-05-27 15:17:49 นายอำนาจ วงศ์เจริญ P029 มหาราชนครเชียงใหม่
476 2011-05-27 15:15:33 นางปิยะภรณ์ ขันธราช โควต้า (Q132) มหาราชนครเชียงใหม่
477 2011-05-27 15:14:10 นางวารุณี สุวรรณศิริกุล P028 มหาราชนครเชียงใหม่
478 2011-05-27 15:13:18 นางสาววิภาพรรณ หมื่นมา P027 บ้านโฮ่ง
479 2011-05-27 15:12:10 นางถนอมจิตต์ ศิริจันทรชื่น P026 ลี้
480 2011-05-27 15:11:27 นางศรีวรรณา วงค์เจริญ P025 ประสาทเชียงใหม่
481 2011-05-27 15:10:07 นางหทัยรัตน์ ใจงาม P024 ปาย
482 2011-05-27 15:09:34 นายเจริญศักดิ์ เลิศมงคล P023 ปาย
483 2011-05-27 15:08:44 ทพ.เกรียงศักดิ์ สีหมอก P022 จุน
484 2011-05-27 15:07:59 นางสาวอุบล ปัญญานา P021 แม่สรวย
485 2011-05-27 15:06:22 นางสาวกนกวรรณ บุญเสริม P020 สงขลานครินทร์
486 2011-05-27 15:05:33 นางขวัญจิต อินเหยี่ยว P019 เชียงใหม่ราม
487 2011-05-27 15:05:02 นางสาวพิชชาภา หงษ์สัมฤทธิ์ P018 ศูนย์ศรีพัฒน์
488 2011-05-27 15:04:10 นางอรุณี แสงศรีจันทร์ P017 ดอกคำใต้
489 2011-05-27 15:03:37 นางลัดดาวัลย์ ถานะกอง P016 ป่าแดด
490 2011-05-27 14:40:13 คุณชมพูนุช รัตนา A170 เชียงใหม่ราม
491 2011-05-27 14:39:31 นพ.ปิยะ ปิยะวรรณศิริกุล A169 เชียงใหม่ราม
492 2011-05-27 14:28:33 นางสาวศิริกุล พลอยอนุกุล P015 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
493 2011-05-27 14:18:32 นางอิทธิมา เวียงธรรม P014 สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
494 2011-05-27 14:17:17 ภก.วีรวัฒน์ สวัสดิ์ประดิษฐ์ P013 ลานนา
495 2011-05-27 14:15:17 นางสาวสิรินาตยา วงค์วาล P012 เวียงเชียงรุ้ง
496 2011-05-27 14:04:56 นางสาวพิมพิไล ช่างทอง P011 บ่อเกลือ
497 2011-05-27 13:58:57 ภญ.ปิยพร บุณยวัฒน P010 ท่าวังผา
498 2011-05-27 13:58:21 นางสาวประภาวดี ทิวงค์ษา P009 แม่พริก
499 2011-05-27 12:05:13 นางทิพมาศ ไชยชนะ A168 สันป่าตอง
500 2011-05-27 12:04:51 นางบุปผา อินต๊ะแก้ว A167 สันป่าตอง
501 2011-05-27 12:04:26 นางสาววิลาวรรณ์ กันทะสี A166 สันป่าตอง
502 2011-05-27 12:04:02 นางวารณี ปัญญาเป็ง A165 สันป่าตอง
503 2011-05-27 12:03:38 นางอรทัยวรรณ ฟ้าสะท้อน A164 สันป่าตอง
504 2011-05-27 12:03:17 นางศรีนวล บัวดอกตูม A163 สันป่าตอง
505 2011-05-27 12:02:50 นางวิชชุดา จงคล้าย A162 สันป่าตอง
506 2011-05-27 12:02:24 พญ.อรพรรณ ศิริประกายศิลป์ A161 สันป่าตอง
507 2011-05-27 12:01:19 นางปาณิศา ทองแฉล้ม A160 ดอกคำใต้
508 2011-05-27 12:00:35 คุณนุศรา สุวรรณกิจ A159 เทพปัญญา
509 2011-05-27 12:00:12 คุณรัฐฎวรรณ สินธพอาชากุล A158 เทพปัญญา
510 2011-05-27 11:59:54 คุณกรัณฑรัตน ปัญญาแก้ว A157 เทพปัญญา
511 2011-05-27 11:59:30 คุณพรชนก แสงปรีดานนท์ A156 เทพปัญญา
512 2011-05-27 11:59:13 คุณเสาวลักษณ์ เพชรโกศัย A155 เทพปัญญา
513 2011-05-27 11:58:55 คุณมณฑกานต์ ยังมีสุข A154 เทพปัญญา
514 2011-05-27 11:25:29 นางสาวสุรีย์พร กิจหรารักษ์ โควต้า (Q131) มหาราชนครเชียงใหม่
515 2011-05-27 11:24:46 รศ.พญ.สายสวาท ไชยเศรษฐ โควต้า (Q130) มหาราชนครเชียงใหม่
516 2011-05-27 11:23:10 นางสาวศุกลรัตน์ พรพุทธษา โควต้า (Q129) มหาราชนครเชียงใหม่
517 2011-05-27 11:22:55 อ.พญ.จิราภรณ์ โกรานา โควต้า (Q128) มหาราชนครเชียงใหม่
518 2011-05-26 16:11:06 นางศรีสมร อุฎฐานชีวิน A153 สยามราษฎร์ เชียงใหม่
519 2011-05-26 16:10:45 นางศศิณิญา กองทอง A152 สยามราษฎร์ เชียงใหม่
520 2011-05-26 16:10:27 พญ.ศจีนาฎ ศรีวัฒนะ A151 สยามราษฎร์ เชียงใหม่
521 2011-05-26 16:08:25 นางกันต์กนิษฐ์ โซ่จินดามณี A150 ลำปาง
522 2011-05-26 16:07:56 นางสุนทรีย์ เพ็งธรรม A149 ลำปาง
523 2011-05-26 16:07:32 นางสุดา สุคำวัง A148 ลำปาง
524 2011-05-26 16:07:12 นางวิลาสินี หาญเมธี A147 ลำปาง
525 2011-05-26 15:02:16 นางจันทร์แรม ศรีคุณ A146 เวียงเชียงรุ้ง
526 2011-05-26 15:01:59 นางสุรีย์รัตน์ แสนมหายักษ์ A145 เวียงเชียงรุ้ง
527 2011-05-26 15:01:41 นางพศิกา กันหา A144 เวียงเชียงรุ้ง
528 2011-05-26 15:01:24 นางมยุรี หมั่นคิด A143 เวียงเชียงรุ้ง
529 2011-05-26 15:01:10 นางมาลัย พัฒนา A142 เวียงเชียงรุ้ง
530 2011-05-26 15:00:55 นายภาณุพันธ์ พรหมใจษา A141 เวียงเชียงรุ้ง
531 2011-05-26 14:34:36 นางลักษณา พวะกุล โควต้า (Q127) มหาราชนครเชียงใหม่
532 2011-05-26 14:30:32 ทพ.พันธกานต์ อาสาสรรพกิจ A140 เทศบาลนครเชียงใหม่
533 2011-05-26 14:29:56 นางรุ่งทิพย์ เลากิตติศักดิ์ A139 เทศบาลนครเชียงใหม่
534 2011-05-26 14:21:29 นางจิตรทิวา เทพวงศ์ A138 สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
535 2011-05-26 14:21:10 นางจินตนา เนาวฤทธิ์ A137 สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
536 2011-05-26 14:20:51 นายยุทธพล จันดา A136 สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
537 2011-05-26 14:12:47 นางพรจิต ดำรงมณี โควต้า (Q126) มหาราชนครเชียงใหม่
538 2011-05-26 14:11:28 นางสุมิตรา ศรสุวรรณ P008 สวนปรุง
539 2011-05-26 14:10:36 ภญ.ภาวนา ใจระวัง P007 เชียงแสน
540 2011-05-26 14:07:51 พญ.ปัฐมลักษณ์ อินถา P006 นครพิงค์
541 2011-05-26 14:06:29 อาจารย์มนต์จันทร์ วิวัฒน์วิทวัส P005 ประสาทเชียงใหม่
542 2011-05-26 14:06:05 นายพิสุทธิ์ ชายสุทธิ์ A135 สารภี
543 2011-05-26 14:05:51 นพ.วิธวินท์ สว่างเดือน P004 เกาะคา
544 2011-05-26 14:05:38 ภก.มยุรี เดชบุญ A134 สารภี
545 2011-05-26 14:05:20 นางพรพิมล รัตนสมบัติ A133 สารภี
546 2011-05-26 14:05:04 นางปนัดดา ใจมา A132 สารภี
547 2011-05-26 14:04:50 ทพญ.สิริลักษณ์ ศุภวิริยะกิจ A131 สารภี
548 2011-05-26 14:04:22 อาจารย์บำเหน็จ แสงรัตน์ P003 มหาราชนครเชียงใหม่
549 2011-05-26 14:03:42 รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ P002 มหาราชนครเชียงใหม่
550 2011-05-26 14:02:35 รศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ P001 มหาราชนครเชียงใหม่
551 2011-05-26 13:59:21 รศ.ดร.อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ S018 วิทยากร
552 2011-05-26 13:41:46 นางสาววรพรรณ สงวน H008 มหาราชนครเชียงใหม่
553 2011-05-26 13:40:11 นางอัจฉรา คำแหง H007 มหาราชนครเชียงใหม่
554 2011-05-26 13:39:40 นางศรีเวียง ชุ่มปัน H006 มหาราชนครเชียงใหม่
555 2011-05-26 13:39:09 นางสาววรินทร์นภา มูลศรี H005 มหาราชนครเชียงใหม่
556 2011-05-26 13:38:33 นางสาวสิริวรรณ ปิยะกุลดำรง H004 มหาราชนครเชียงใหม่
557 2011-05-26 13:35:06 นางสาวอมรา คณาคำ โควต้า (Q125) มหาราชนครเชียงใหม่
558 2011-05-26 13:33:55 ศ.นพ.ธานินทร์ ภู่พัฒน์ โควต้า (Q124) มหาราชนครเชียงใหม่
559 2011-05-26 13:33:00 รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม โควต้า (Q123) มหาราชนครเชียงใหม่
560 2011-05-26 13:32:29 นางบุญจิรา กิติสิทธิ์ โควต้า (Q122) มหาราชนครเชียงใหม่
561 2011-05-26 13:32:00 นางวราภรณ์ สุทธิสมพร โควต้า (Q121) มหาราชนครเชียงใหม่
562 2011-05-26 13:31:41 นางสาวไพรินทร์ สารภี โควต้า (Q120) มหาราชนครเชียงใหม่
563 2011-05-26 13:31:15 นางนิสารัตน์ อภิชาติปิยกุล โควต้า (Q119) มหาราชนครเชียงใหม่
564 2011-05-26 13:30:43 นายทินกร กันชัย โควต้า (Q118) มหาราชนครเชียงใหม่
565 2011-05-26 13:30:19 นางบุษกร อินทรทัต โควต้า (Q117) มหาราชนครเชียงใหม่
566 2011-05-26 13:29:14 นางลัดดาวัลย์ ฟูเจริญ โควต้า (Q115) มหาราชนครเชียงใหม่
567 2011-05-26 13:28:18 อ.นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีสุ่ง โควต้า (Q114) มหาราชนครเชียงใหม่
568 2011-05-26 13:27:56 รศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ โควต้า (Q113) มหาราชนครเชียงใหม่
569 2011-05-26 13:20:00 รศ.พญ.นงลักษณ์ วิลาศเดชานนท์ โควต้า (Q112) มหาราชนครเชียงใหม่
570 2011-05-26 13:18:11 รศ.พญ.มลฤดี เอกมหาชัย โควต้า (Q111) มหาราชนครเชียงใหม่
571 2011-05-26 13:17:32 นางสาวนลัทพร จันทร์แก้ว โควต้า (Q110) มหาราชนครเชียงใหม่
572 2011-05-26 13:16:35 นางรุจิรา คำศรีจันทร์ โควต้า (Q109) มหาราชนครเชียงใหม่
573 2011-05-26 13:16:00 อ.นพ.ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร โควต้า (Q108) ศูนย์ศรีพัฒน์
574 2011-05-26 13:15:40 อ.นพ.สมพงษ์ ตรึงธวัชชัย โควต้า (Q107) ศูนย์ศรีพัฒน์
575 2011-05-26 13:15:20 รศ.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล โควต้า (Q106) ศูนย์ศรีพัฒน์
576 2011-05-26 13:14:45 รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช โควต้า (Q105) ศูนย์ศรีพัฒน์
577 2011-05-26 13:14:17 รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี โควต้า (Q104) ศูนย์ศรีพัฒน์
578 2011-05-26 13:12:59 นางมะลิวรรณ หินทอง โควต้า (Q103) มหาราชนครเชียงใหม่
579 2011-05-26 13:09:18 นางสาวเอื้องทิพย์ คำป้น โควต้า (Q102) มหาราชนครเชียงใหม่
580 2011-05-26 13:08:50 นางสาวพัชรี จันทร์อินทร์ โควต้า (Q101) มหาราชนครเชียงใหม่
581 2011-05-26 13:08:22 นางสาวพรวิมล บุญมา โควต้า (Q100) มหาราชนครเชียงใหม่
582 2011-05-26 13:07:56 นายสยาม อิ่นแก้ว โควต้า (Q099) มหาราชนครเชียงใหม่
583 2011-05-26 13:07:23 นางสาวศุภาลักษณ์ กาศเกษม โควต้า (Q098) มหาราชนครเชียงใหม่
584 2011-05-26 13:06:53 นางสายฝน สงฆ์อุทก โควต้า (Q097) มหาราชนครเชียงใหม่
585 2011-05-26 13:06:22 นางสาวมัลลิกา บุญเรือง โควต้า (Q096) มหาราชนครเชียงใหม่
586 2011-05-26 13:05:49 นางสาวลลิตา สีรักสา โควต้า (Q095) มหาราชนครเชียงใหม่
587 2011-05-26 13:05:18 นางอุษณีย์ มโนจา โควต้า (Q094) มหาราชนครเชียงใหม่
588 2011-05-26 12:57:08 นางสาวทัศนีย์ บุญมานันท์ โควต้า (Q092) มหาราชนครเชียงใหม่
589 2011-05-26 12:51:53 นางสาวแสงเดือน ขันไข โควต้า (Q091) มหาราชนครเชียงใหม่
590 2011-05-26 12:51:23 นางสาวพัชรี ติ๊บตา โควต้า (Q090) มหาราชนครเชียงใหม่
591 2011-05-26 12:50:52 นางสาวปุณยวีร์ เล็กสุวรรณ์ โควต้า (Q089) มหาราชนครเชียงใหม่
592 2011-05-26 12:50:14 นางเยาวลักษณ์ ธรรมนารักษ์ โควต้า (Q088) มหาราชนครเชียงใหม่
593 2011-05-26 12:49:21 นางอัญชิษฐา เพ็งลี โควต้า (Q087) มหาราชนครเชียงใหม่
594 2011-05-26 12:48:40 นางสาวสุภาภรณ์ บุณโยทยาน โควต้า (Q086) มหาราชนครเชียงใหม่
595 2011-05-26 12:47:26 นางสาวพิมพ์นิภา วิเขียรศิริกุล โควต้า (Q085) มหาราชนครเชียงใหม่
596 2011-05-26 12:46:52 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วสิงห์ โควต้า (Q084) มหาราชนครเชียงใหม่
597 2011-05-26 12:46:23 นางสาวจันทร์บาน ราชคม โควต้า (Q083) มหาราชนครเชียงใหม่
598 2011-05-26 12:45:55 นางอารยา แสนศิริวงศ์ โควต้า (Q082) มหาราชนครเชียงใหม่
599 2011-05-26 12:45:25 นางอำภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โควต้า (Q081) มหาราชนครเชียงใหม่
600 2011-05-26 12:44:51 นายบัณฑิต อินต๊ะพิงค์ โควต้า (Q080) มหาราชนครเชียงใหม่
601 2011-05-26 12:44:20 นางสาวดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง โควต้า (Q079) มหาราชนครเชียงใหม่
602 2011-05-26 12:43:50 นางสาวสุปรียา อนุตรโสตถิ โควต้า (Q078) มหาราชนครเชียงใหม่
603 2011-05-26 11:43:49 นายอดิพรรณ ยะมาวิรัญ โควต้า (Q077) มหาราชนครเชียงใหม่
604 2011-05-26 11:43:21 นางศุภมาส สุภารัตน์ โควต้า (Q076) มหาราชนครเชียงใหม่
605 2011-05-26 11:42:04 นางสุชาดา สัจจะปกาสิต โควต้า (Q075) มหาราชนครเชียงใหม่
606 2011-05-26 11:40:06 นายจิรพงศ์ หาญประกอบสุข โควต้า (Q074) มหาราชนครเชียงใหม่
607 2011-05-26 11:39:29 นางสายฝน เมฆอากาศ โควต้า (Q073) มหาราชนครเชียงใหม่
608 2011-05-26 11:37:51 นางสาววิจิตรา อนุตรกุล โควต้า (Q072) มหาราชนครเชียงใหม่
609 2011-05-26 11:37:18 นางวรรณลัคน์ ศรีวรรณตัน โควต้า (Q071) มหาราชนครเชียงใหม่
610 2011-05-26 11:36:41 นางกติรัชช์ มะหะสุ โควต้า (Q070) มหาราชนครเชียงใหม่
611 2011-05-26 11:35:07 นางปราณี เจษฎาพร โควต้า (Q069) มหาราชนครเชียงใหม่
612 2011-05-26 11:34:18 นางสาวนิลดารัตน์ เกตุกลมเกลา โควต้า (Q068) มหาราชนครเชียงใหม่
613 2011-05-26 11:33:39 นางพัฒนา พวงทอง โควต้า (Q067) มหาราชนครเชียงใหม่
614 2011-05-26 11:33:12 นางสาวเบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุด โควต้า (Q066) มหาราชนครเชียงใหม่
615 2011-05-26 11:32:26 นางสาวพิรนาฎ กระจ่างเนตร โควต้า (Q065) มหาราชนครเชียงใหม่
616 2011-05-26 11:31:50 นางสาววัสพร วงศ์วัฒนอนันต์ โควต้า (Q064) มหาราชนครเชียงใหม่
617 2011-05-26 11:31:13 นางมณีพรรณ ณ วิชัย โควต้า (Q063) มหาราชนครเชียงใหม่
618 2011-05-26 11:30:39 นางรุ่งทิพย์ ประเสริฐพงศ์ โควต้า (Q062) มหาราชนครเชียงใหม่
619 2011-05-26 11:30:04 นางสาววันเพ็ญ จันทร์แจ่ม โควต้า (Q061) มหาราชนครเชียงใหม่
620 2011-05-26 11:28:57 นางปาริชาติ ภัควิภาส โควต้า (Q060) มหาราชนครเชียงใหม่
621 2011-05-26 11:27:45 นางฐิติยา ศรีตะพันธ์ โควต้า (Q059) มหาราชนครเชียงใหม่
622 2011-05-26 11:27:08 นางสาวฐิติพร เหมี้ยงหอม โควต้า (Q058) มหาราชนครเชียงใหม่
623 2011-05-26 11:26:37 นางสาวพิสมัย มาภักดี โควต้า (Q057) มหาราชนครเชียงใหม่
624 2011-05-26 11:26:07 นางสาวเกศรินทร์ พงษ์คำ โควต้า (Q056) มหาราชนครเชียงใหม่
625 2011-05-26 11:25:38 นางดวงศรี ชาญสุวรรณชัย โควต้า (Q055) มหาราชนครเชียงใหม่
626 2011-05-26 11:24:33 นางจงกลณี สุขประกอบ โควต้า (Q053) มหาราชนครเชียงใหม่
627 2011-05-26 11:23:36 นางกรรณิการ์ ดำรงหาญ โควต้า (Q052) มหาราชนครเชียงใหม่
628 2011-05-26 11:01:43 ทพ.ทัศไนย วงศ์ปินตา A130 ท่าวังผา
629 2011-05-26 11:01:25 พญ.กันต์ฤทัย แก้วมีสุข A129 ท่าวังผา
630 2011-05-26 11:01:10 ภญ.สุกัญญา นันท์ชัย A128 ท่าวังผา
631 2011-05-26 11:00:55 นางพจนพร พลแดง A127 ท่าวังผา
632 2011-05-26 11:00:41 นางพันธ์ผกา จินะไชย A126 ท่าวังผา
633 2011-05-26 11:00:18 นางลุลิดา ไชยสีติ๊บ A125 ท่าวังผา
634 2011-05-25 16:25:18 นางสมศรี ศรีสุโข โควต้า (Q051) มหาราชนครเชียงใหม่
635 2011-05-25 16:24:48 นางชมภูนุช บริรักษ์เลิศ โควต้า (Q050) มหาราชนครเชียงใหม่
636 2011-05-25 16:23:32 นางเรณู ไพศ่าลสุทธิชล โควต้า (Q049) มหาราชนครเชียงใหม่
637 2011-05-25 16:22:59 นางสาววรนุช ฉิมคล้าย โควต้า (Q048) มหาราชนครเชียงใหม่
638 2011-05-25 16:22:24 นางสาวนิภา วชิระรัตน์ โควต้า (Q047) มหาราชนครเชียงใหม่
639 2011-05-25 16:21:52 นางผ่องพรรณ วงค์ไพวรรณ โควต้า (Q046) มหาราชนครเชียงใหม่
640 2011-05-25 16:20:31 นางสาวสุนทรี พุทโท โควต้า (Q045) มหาราชนครเชียงใหม่
641 2011-05-25 16:19:46 นางสาวนฤมล พรหมปัญญา โควต้า (Q044) มหาราชนครเชียงใหม่
642 2011-05-25 16:19:03 นางวิภาวี ไชยวรรณ์ โควต้า (Q043) มหาราชนครเชียงใหม่
643 2011-05-25 16:18:22 นายรักษเขต ณ น่าน โควต้า (Q042) มหาราชนครเชียงใหม่
644 2011-05-25 16:17:53 นางสายพินธุ์ ชลิตาภานุกุล โควต้า (Q041) มหาราชนครเชียงใหม่
645 2011-05-25 16:17:02 นางอุไรวรรณ วงศ์สวัสดิ์ โควต้า (Q040) มหาราชนครเชียงใหม่
646 2011-05-25 16:16:28 นางสาวอัญชลี ทรายคำ โควต้า (Q039) มหาราชนครเชียงใหม่
647 2011-05-25 16:15:59 นางสาวณัฐริกา โสไล โควต้า (Q038) มหาราชนครเชียงใหม่
648 2011-05-25 16:14:48 นางจุฬาลักษณ์ เอกสุวรรณ โควต้า (Q037) มหาราชนครเชียงใหม่
649 2011-05-25 16:14:10 นางจินตนา ตรีรัตนธำรง โควต้า (Q036) มหาราชนครเชียงใหม่
650 2011-05-25 16:13:23 นางสุนิสา อนุชาตระกูล โควต้า (Q035) มหาราชนครเชียงใหม่
651 2011-05-25 16:12:02 นางสาวอัมพันธ์ มังโส โควต้า (Q034) มหาราชนครเชียงใหม่
652 2011-05-25 16:11:43 ทพ.ชัยพัฒน์ สุกิจจวานิช A124 ป่าแดด
653 2011-05-25 16:11:12 ภก.ปชนน อนุพงศานุกูล A123 ป่าแดด
654 2011-05-25 16:11:03 นางอัมรา จันทราเดช โควต้า (Q033) มหาราชนครเชียงใหม่
655 2011-05-25 16:10:32 นางรุจี รัตนเสถียร โควต้า (Q032) มหาราชนครเชียงใหม่
656 2011-05-25 16:10:30 นางอนันต์ ไชยนันท์ A122 ป่าแดด
657 2011-05-25 16:10:06 นางอารีรัตน์ ชวนคิด A121 ป่าแดด
658 2011-05-25 16:09:53 นางสาวมณฑารัตน์ ประยูรพัฒนะ โควต้า (Q031) มหาราชนครเชียงใหม่
659 2011-05-25 16:09:46 นางประภัสสร ไชยชนะ A120 ป่าแดด
660 2011-05-25 16:09:17 นางสาวนิดา ทะยะ โควต้า (Q030) มหาราชนครเชียงใหม่
661 2011-05-25 16:08:23 นางสาวกชวรรณ นงค์แย้ม โควต้า (Q029) มหาราชนครเชียงใหม่
662 2011-05-25 16:07:50 นางทัศนีย์ เขื่อนแก้ว โควต้า (Q028) มหาราชนครเชียงใหม่
663 2011-05-25 16:07:19 นางทิพวรรณ พิพัฒนเสริญ โควต้า (Q027) มหาราชนครเชียงใหม่
664 2011-05-25 16:06:10 นางวิไล สถาวรวิจิตร โควต้า (Q026) มหาราชนครเชียงใหม่
665 2011-05-25 16:05:33 นางปิยนันท์ รุจิรตันติอังกูร โควต้า (Q025) มหาราชนครเชียงใหม่
666 2011-05-25 16:04:53 นางสาวฉวีวรรณ ประเสริฐวิทยากิจ โควต้า (Q024) มหาราชนครเชียงใหม่
667 2011-05-25 16:01:17 นางสาวอรอนงค์ สุขจิตต์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA119) ท่าปลา
668 2011-05-25 16:00:58 นายพิชัย เกตุหิรัญ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA118) ท่าปลา
669 2011-05-25 16:00:40 ภญ.อรจิตรา จันทร์ตระกูล ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA117) ท่าปลา
670 2011-05-25 16:00:12 นางสิริพร มีอ่วม ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA116) ท่าปลา
671 2011-05-25 15:59:54 นายอำนาจ บัตรมาก ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA115) ท่าปลา
672 2011-05-25 15:59:37 นางวาริพินทร์ นันทวรรณ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA114) ท่าปลา
673 2011-05-25 15:59:13 นางพิสมัย นพรัตน์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA113) ท่าปลา
674 2011-05-25 15:58:52 นางวิไลลักษณ์ มีรัตน์ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA112) ท่าปลา
675 2011-05-25 15:46:19 นางรังสิยา อัครภัทร โควต้า (Q023) มหาราชนครเชียงใหม่
676 2011-05-25 15:45:50 นางสาวดวงดารา จงสกุลศิริ โควต้า (Q022) มหาราชนครเชียงใหม่
677 2011-05-25 15:43:47 นางสาวภัทรภร สิงห์ทอง โควต้า (Q021) มหาราชนครเชียงใหม่
678 2011-05-25 15:36:14 นางยสวันต์ รอดอารีย์ โควต้า (Q020) มหาราชนครเชียงใหม่
679 2011-05-25 15:35:43 นางสาวชลชาติ คิดดี โควต้า (Q019) มหาราชนครเชียงใหม่
680 2011-05-25 15:32:19 นางสาวอัญชนา โตศิลากุล โควต้า (Q018) มหาราชนครเชียงใหม่
681 2011-05-25 15:28:44 นางณปภัช ธวัชวีระกุล โควต้า (Q017) มหาราชนครเชียงใหม่
682 2011-05-25 15:27:53 นางสาวชิษณุชา ไชยสุวรรณ โควต้า (Q016) มหาราชนครเชียงใหม่
683 2011-05-25 15:27:02 นางทัยรัตน์ พันธุ์แพ โควต้า (Q015) มหาราชนครเชียงใหม่
684 2011-05-25 15:26:30 นายธีศิษฎ์ กันทา โควต้า (Q014) มหาราชนครเชียงใหม่
685 2011-05-25 15:25:51 นางสาวสุมาลี ขัดอุโมงค์ โควต้า (Q013) มหาราชนครเชียงใหม่
686 2011-05-25 15:25:19 นายธนวัฒน์ ก่อเกิด โควต้า (Q012) มหาราชนครเชียงใหม่
687 2011-05-25 15:24:39 นางปริศนา ทองอร่าม โควต้า (Q011) มหาราชนครเชียงใหม่
688 2011-05-25 15:23:56 นางอุท้ยวรรณ หุตะโชค โควต้า (Q010) มหาราชนครเชียงใหม่
689 2011-05-25 15:23:08 นางกาญจนา จันทร์ปัญญา โควต้า (Q009) มหาราชนครเชียงใหม่
690 2011-05-25 15:22:32 นางสาวพิมพิลา ช้างเนียม โควต้า (Q008) มหาราชนครเชียงใหม่
691 2011-05-25 15:21:55 นางสาวนันทภัทร์ นราพจนวงศ์ โควต้า (Q007) มหาราชนครเชียงใหม่
692 2011-05-25 15:21:10 นางดุษฎี ไชยวงค์ โควต้า (Q006) มหาราชนครเชียงใหม่
693 2011-05-25 15:18:43 นางปรียาพรรณ สุวรรณประพิศ โควต้า (Q005) มหาราชนครเชียงใหม่
694 2011-05-25 14:30:57 นางสาวโสภาวรรณ ขันต่อ A111 ลำปาง
695 2011-05-25 14:30:14 นางสาวจารุวรรณ เรืองจิตต์ A110 ลำปาง
696 2011-05-25 14:29:47 นางสิรดา ปัญญาดี A109 ลำปาง
697 2011-05-25 14:15:54 นางอรวรรณ โนนดา A108 ลำปาง
698 2011-05-25 14:02:18 นางจิรัชย์ญา คำเอ้ย A107 สบเมย
699 2011-05-25 14:01:42 นางสุดาวรรณ เตชะตา A105 สบเมย
700 2011-05-25 14:01:26 นางสาวชญานิษฐ์ ถิ่นวนา A104 สบเมย
701 2011-05-25 14:01:06 ทพญ.มธุลดา สังข์รุ่ง A103 สบเมย
702 2011-05-25 14:00:37 นายทวีพันธ์ วิศวกลกาล A102 สบเมย
703 2011-05-25 14:00:19 นายเจษฎา ทองนพคุณ A101 สบเมย
704 2011-05-25 14:00:02 ทพ.อรรจน์ สุขเสริฐ A100 สบเมย
705 2011-05-24 15:53:09 คุณเศรษฐกรณ์ รักษ์ธนภัคศิริ A099 เชียงใหม่ราม
706 2011-05-24 15:52:43 คุณนภัทรสินธิ์ สินธูรณ์ A098 เชียงใหม่ราม
707 2011-05-24 15:52:15 คุณชาลินี ชาวศักดิ์ A097 เชียงใหม่ราม
708 2011-05-24 15:51:56 คุณปิยะดา คำยั่งยืน A096 เชียงใหม่ราม
709 2011-05-24 15:49:37 ส.อ.ชาตรี แสงประสาร A095 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
710 2011-05-24 15:49:19 พ.ต.หญิงวนิดา โลห์สุวรรณ A094 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
711 2011-05-24 15:48:51 พ.ต.หญิงพัชรินทร์ เชื้อขาวพิมพ์ A093 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
712 2011-05-24 15:48:28 พ.ต.หญิงกิ่งกาญจน์ เตโช A092 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
713 2011-05-24 15:48:05 พ.ต.หญิงอาทิตยา อากรปรุ A091 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
714 2011-05-24 15:47:42 พ.ต.หญิงบุญทิวา เนียมทอง A090 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
715 2011-05-24 15:47:17 พ.ต.หญิงจิตรมาศ ช่วยหนู A089 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
716 2011-05-24 15:46:52 พ.ท.หญิงจิราภรณ์ สารภีเพ็ชร A088 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
717 2011-05-24 15:46:28 พ.ท.หญิงวาสนา เจริญสูงเนิน A087 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
718 2011-05-24 15:46:03 พ.ท.หญิงฉิมพลีย์ อินทรไข่ A086 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
719 2011-05-24 15:45:34 พ.อ.หญิงรัตนา ไม้แก้ว A085 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
720 2011-05-24 15:45:16 พ.อ.ณรงค์ ปรีดาอนันทสุข A084 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
721 2011-05-24 13:52:46 นางสาวลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู โควต้า (Q004) มหาราชนครเชียงใหม่
722 2011-05-24 13:51:28 นางสาวสุพรรณ คงชัยพิพัฒน์ H002 มหาราชนครเชียงใหม่
723 2011-05-24 12:57:22 นางธัญชนก อุทุมพร A083 ลำปาง
724 2011-05-24 12:57:00 นางพจนีย์ ขจรธรรมรักษ์ A082 ลำปาง
725 2011-05-24 12:56:29 นางนงลักษณ์ บุญช่วย A081 ลำปาง
726 2011-05-24 12:55:59 นางกัลยาณี เครือใหม่ A080 ลำปาง
727 2011-05-24 12:54:43 นางสาวบัวแก้ว ดวงทิพย์ A079 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
728 2011-05-24 12:54:28 นางสาววาสนา วงค์ขันทอง A078 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
729 2011-05-24 12:54:09 ผศ.ทพ.สุกิจ เกษรศรี A077 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
730 2011-05-24 12:51:13 นางเพ็ญประพิณ โพธิรัตน์ A076 ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ชม.
731 2011-05-24 12:50:54 นางวรุณยุพา หนันต๊ะ A075 ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ชม.
732 2011-05-24 12:50:37 นางรวีวรรณ วังพฤกษ์ A074 ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ชม.
733 2011-05-24 12:50:21 นางพูนศรี ทองสุรเดช A073 ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ชม.
734 2011-05-24 12:49:58 นางสาวกนกพร จันทราทิตย์ A072 ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ชม.
735 2011-05-24 12:48:48 นางพัฒนา ฤกษ์ดำเนินกิจ A071 ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ชม.
736 2011-05-24 12:48:26 นางอัจฉรา วโรภาษ A070 ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ชม.
737 2011-05-24 12:48:11 นางวไล เชตะวัน A069 ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ชม.
738 2011-05-24 12:47:55 นางสาวพิมพาภรณ์ พรหมใจ A068 ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ชม.
739 2011-05-24 12:47:30 พญ.โชติรส พันธ์พงษ์ A067 ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 ชม.
740 2011-05-24 11:25:29 นายพิเชฐ คำถาเครือ ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA066) แม่สรวย
741 2011-05-24 11:24:52 นางศุภลักษณ์ อิ่นแก้ว ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA065) แม่สรวย
742 2011-05-24 11:20:28 นางสาววิยะดา สุรีย์ A063 แพร่
743 2011-05-24 11:20:03 นางสาวกรรณิกา สายแดง A062 แพร่
744 2011-05-24 11:19:28 นางวราภรณ์ เขียวดี A061 แพร่
745 2011-05-24 11:18:50 นางสิริยาพร จักรทอง A059 แพร่
746 2011-05-24 11:18:29 นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน A058 แพร่
747 2011-05-24 11:14:42 นางนฤมล วังธนู A053 แพร่
748 2011-05-24 11:14:28 นางจำเนียร คงประพันธ์ A052 แพร่
749 2011-05-24 11:14:12 นางรวีวรรณ อารินทร์ A051 แพร่
750 2011-05-24 11:13:54 นางสรัลรัตน์ หล้าคำมี A050 แพร่
751 2011-05-24 11:13:37 นางมัลวีร์ สมบุตร A049 แพร่
752 2011-05-24 10:50:19 นางอาภรณ์ พื้นดี A048 แพร่
753 2011-05-23 16:03:27 นางจตุพร สุยะเพี้ยง A047 แม่ใจ
754 2011-05-23 16:03:05 นางพรรณี บุญมา A046 แม่ใจ
755 2011-05-23 16:02:41 ภก.พงษ์พิทักษ์ ศุภกิจเจริญกุล A045 แม่ใจ
756 2011-05-23 16:02:14 ทพญ.วรรณวลี สุขพันธุ์ A044 แม่ใจ
757 2011-05-23 16:01:42 ทพญ.สุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล A043 แม่ใจ
758 2011-05-20 15:02:26 อ.นพ.วัชรพล ภูนวล S017 วิทยากร
759 2011-05-20 15:02:06 อาจารย์ดวงสมร บุญผดุง S016 วิทยากร
760 2011-05-20 15:01:41 ดร.วิทยา สุหฤทดำรง S015 วิทยากร
761 2011-05-20 15:00:32 อาจารย์เพ็ญจันทร์ แสนประสาน S013 วิทยากร
762 2011-05-20 14:59:58 อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา S012 วิทยากร
763 2011-05-20 14:59:30 อาจารย์อาภากร สุปัญญา S011 วิทยากร
764 2011-05-20 14:13:40 อ.นพ.ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์ S009 วิทยากร
765 2011-05-20 14:13:11 รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ S008 วิทยากร
766 2011-05-20 14:12:46 พระภิกษุพระมหานภันต์ สนติภทโท S007 วิทยากร
767 2011-05-20 14:11:44 อาจารย์เดือน วงษา S006 วิทยากร
768 2011-05-20 14:11:22 อาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ S005 วิทยากร
769 2011-05-20 14:10:51 อ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ S004 วิทยากร
770 2011-05-20 14:09:51 อาจารย์โกศล จึงเสถียรทรัพย์ S003 วิทยากร
771 2011-05-20 14:08:51 อาจารย์ดนัย จันทร์เจ้าฉาย S002 วิทยากร
772 2011-05-20 14:07:35 อาจารย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล S001 วิทยากร
773 2011-05-20 14:00:37 นายกิจจา ศรีมูล โควต้า (Q003) มหาราชนครเชียงใหม่
774 2011-05-20 14:00:08 นายฉลอง ไพศาลวุฒิกร โควต้า (Q002) มหาราชนครเชียงใหม่
775 2011-05-20 13:59:20 นางรัชนี ศรีเพ็ญ โควต้า (Q001) มหาราชนครเชียงใหม่
776 2011-05-19 14:34:53 นางเทียมจันทร์ บรรณจักร์ A042 ฝาง
777 2011-05-19 14:34:07 นางฑิตยา วาระนัง A041 ฝาง
778 2011-05-19 14:33:53 นางอินทิรา อินทนันท์ A040 ฝาง
779 2011-05-19 14:33:30 นางวิลาวัลย์ ตั้งสัตยาธิฐาน A039 ฝาง
780 2011-05-19 14:33:09 นางสาวพาชื่น รัตนธรรม A038 ฝาง
781 2011-05-19 14:32:48 นางนันทนีย์ จิตร์เกษม A037 ฝาง
782 2011-05-19 14:32:28 นางทองใบ นันทรัตนพันธุ์ A036 ฝาง
783 2011-05-19 14:32:05 นางสาวสหัทยา เขื่อนคำ A035 ฝาง
784 2011-05-19 14:31:48 นางเบญจมา ศรีทัน A034 ฝาง
785 2011-05-19 14:31:32 นางพรพิศน์ วุฒิศักดิ์สกุล A033 ฝาง
786 2011-05-19 14:31:14 นางสาวสุมิตรา ปัญญาทิพย์ A032 ฝาง
787 2011-05-19 14:30:56 นางอนงค์ สายสุด A031 ฝาง
788 2011-05-19 14:30:41 นางแสงอาทิตย์ วิชัยยา A030 ฝาง
789 2011-05-19 14:30:24 นางสาวเสงี่ยม ทรงวัย A029 ฝาง
790 2011-05-19 14:29:59 ทพญ.อมรรุจี คำภิชัย A028 ฝาง
791 2011-05-19 14:29:34 นพ.ชูพงศ์ แสงสว่าง A027 ฝาง
792 2011-05-19 14:29:17 พญ.จันทนา จงพิพันธ์ A026 ฝาง
793 2011-05-19 14:28:45 นางสาวสรินทิพย์ ยอดยา A025 แจ้ห่ม
794 2011-05-19 14:28:28 นางบุษบง สาลี A024 แจ้ห่ม
795 2011-05-19 14:28:11 นางสาววัชลี กาวี A023 แจ้ห่ม
796 2011-05-19 14:27:58 นางนภัสกร ตันวงศ์ A022 แจ้ห่ม
797 2011-05-19 14:27:42 ทพ.ชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงปิหยา A021 แจ้ห่ม
798 2011-05-19 14:26:29 นางสาวดวงสุดา แสนวงศ์ A020 ลำปาง
799 2011-05-19 14:26:02 นางสาวพัชรี มานะรุ่งโรจน์ A019 ลำปาง
800 2011-05-19 14:25:29 นางแสงเดือน ไชยทอง A018 ลำปาง
801 2011-05-19 14:25:05 นางสาวกนกรัตน์ ชมพูพาน A017 ลำปาง
802 2011-05-19 14:24:31 นางสาวอัจฉราพรรณ เจนติด A016 ลำปาง
803 2011-05-19 14:19:19 นางสาวสินีนารถ วังตา A015 ลำปาง
804 2011-05-19 14:13:22 นางสุกานดา วงศ์แก่นจันทร์ A014 ลำปาง
805 2011-05-19 14:12:28 นางอนุรีย์ ทาแกง A013 ลำปาง
806 2011-05-19 14:09:31 นางสาวอรพิน กันทาฝั้น A011 ลำปาง
807 2011-05-19 14:09:02 นางเกศรา เครือบุญมา A010 ลำปาง
808 2011-05-19 14:07:10 นางสาวสุภา พรมแก้ว A009 แม่ฟ้าหลวง
809 2011-05-19 14:06:56 ภญ.สักขณา ณ สุวรรณ A008 แม่ฟ้าหลวง
810 2011-05-19 14:06:34 นายธนกฤต ยอดแยง A007 แม่ฟ้าหลวง
811 2011-05-19 14:06:16 นายสุขสันต์ วงภักดี A006 แม่ฟ้าหลวง
812 2011-05-19 14:05:49 นางสาวศรินทิพย์ ทองผาง A005 แม่ฟ้าหลวง
813 2011-05-19 14:05:33 นางดวงใจ ปัญเจริญ A004 แม่ฟ้าหลวง
814 2011-05-19 14:05:16 นางประภาพร ประจักษ์ทรัพทย์ A003 แม่ฟ้าหลวง
815 2011-05-19 14:03:25 นางกนกวรรณ พรมมา A002 แม่ฟ้าหลวง
816 2011-04-28 11:41:38 นายบัญญัติ ปันตา กรรมการ (C100) มหาราชนครเชียงใหม่
817 2011-04-27 13:34:32 พลโทหญิงจีรวรรณ พรหโมบล ลงทะเบียนยังไม่ชำระเงิน (NA001) สถาบันโรคทรวงอก
818 2011-04-27 13:32:33 นายณรงค์ชัย เป็งภีระ กรรมการ (C099) มหาราชนครเชียงใหม่
819 2011-04-27 13:31:52 นางสาววรางคณา สิทธิกัน กรรมการ (C098) มหาราชนครเชียงใหม่
820 2011-04-27 13:23:03 นายสำราญ พุ่มวัชระ กรรมการ (C097) มหาราชนครเชียงใหม่
821 2011-04-27 13:22:37 นางสาวไกรวรร กาพันท์ กรรมการ (C096) มหาราชนครเชียงใหม่
822 2011-04-27 13:20:37 นางกัทลี ชัยอภิรัตนกูล กรรมการ (C095) มหาราชนครเชียงใหม่
823 2011-04-27 13:20:09 นายสำราญ ด่านสิริกุล กรรมการ (C094) มหาราชนครเชียงใหม่
824 2011-04-27 13:19:45 นายคะเณ เรือนแก้ว กรรมการ (C093) มหาราชนครเชียงใหม่
825 2011-04-27 13:17:11 นางสาวอัมพวัลย์ ทักษิณสุข กรรมการ (C092) มหาราชนครเชียงใหม่
826 2011-04-27 13:16:47 นางสาวกญจนา บุตรจันทร์ กรรมการ (C091) มหาราชนครเชียงใหม่
827 2011-04-27 13:16:23 นางสาวพัชรินทร์ จันทร์สุขเศรษฐ์ กรรมการ (C090) มหาราชนครเชียงใหม่
828 2011-04-27 13:13:36 นางสาวเหรียญทอง ปันกาโล กรรมการ (C089) มหาราชนครเชียงใหม่
829 2011-04-27 13:13:12 นางรสสุคนธ์ อยู่สมบูรณ์ กรรมการ (C088) มหาราชนครเชียงใหม่
830 2011-04-27 13:12:43 นายศรีทัย สีทิทย์ กรรมการ (C087) มหาราชนครเชียงใหม่
831 2011-04-27 13:11:45 อ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน กรรมการ (C086) มหาราชนครเชียงใหม่
832 2011-04-27 13:11:16 นางสาววิไล อุตวิชัย กรรมการ (C085) มหาราชนครเชียงใหม่
833 2011-04-27 13:10:53 นายวีระพงษ์ ธนวงค์อุดม กรรมการ (C084) มหาราชนครเชียงใหม่
834 2011-04-27 13:10:30 นายเอนก ชยันต์นคร กรรมการ (C083) มหาราชนครเชียงใหม่
835 2011-04-27 13:10:11 นายสัมพันธ์ สายปัญญา กรรมการ (C082) มหาราชนครเชียงใหม่
836 2011-04-27 13:09:40 นายมานิตย์ สุนันต๊ะ กรรมการ (C081) มหาราชนครเชียงใหม่
837 2011-04-27 13:08:50 นายจิระศักดิ์ สะอาดล้วน กรรมการ (C080) มหาราชนครเชียงใหม่
838 2011-04-27 13:08:17 นายพูนลาภ ไชยารัศมี กรรมการ (C079) มหาราชนครเชียงใหม่
839 2011-04-27 13:07:52 นายวิเชียร ตั้งโรจนขจร กรรมการ (C078) มหาราชนครเชียงใหม่
840 2011-04-27 13:07:25 มล.วันนิวัต เกียรติสาร กรรมการ (C077) มหาราชนครเชียงใหม่
841 2011-04-27 13:06:55 นางสาววัฒนาวรรณ บุญกุณะ กรรมการ (C076) มหาราชนครเชียงใหม่
842 2011-04-27 13:06:13 นางนุชจรี คำโชติรส กรรมการ (C075) มหาราชนครเชียงใหม่
843 2011-04-27 13:05:48 นายกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ กรรมการ (C074) มหาราชนครเชียงใหม่
844 2011-04-27 13:05:14 นางสาวสุทธิรักษ์ ญาติฝูง กรรมการ (C073) มหาราชนครเชียงใหม่
845 2011-04-27 13:04:48 นางนุชรี ธัญญานิธิวัฒน์ กรรมการ (C072) มหาราชนครเชียงใหม่
846 2011-04-27 13:03:51 นายสุทัศน์ ฟองมูล กรรมการ (C071) มหาราชนครเชียงใหม่
847 2011-04-27 13:03:30 นายสมชาติ สุชัยธนาวนิช กรรมการ (C070) มหาราชนครเชียงใหม่
848 2011-04-27 13:03:05 นายราเชนทร์ ปินตาวงค์ กรรมการ (C069) มหาราชนครเชียงใหม่
849 2011-04-27 13:02:37 นายไมตรี ศรีวิชัย กรรมการ (C068) มหาราชนครเชียงใหม่
850 2011-04-27 13:02:15 นางสาวดวงเดือน ชัยวงค์ศรี กรรมการ (C067) มหาราชนครเชียงใหม่
851 2011-04-27 13:01:48 นางพิมประพรรณ สถาพรพัฒน์ กรรมการ (C066) มหาราชนครเชียงใหม่
852 2011-04-27 13:01:21 นางสาวนิภา ภู่ปะวะโรทัย กรรมการ (C065) มหาราชนครเชียงใหม่
853 2011-04-27 13:00:55 นางสาวอรวรรณ บุญพละ กรรมการ (C064) มหาราชนครเชียงใหม่
854 2011-04-27 13:00:19 นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล กรรมการ (C063) นครพิงค์ เชียงใหม่
855 2011-04-27 12:59:26 นายเจริญ สุขคำ กรรมการ (C062) มหาราชนครเชียงใหม่
856 2011-04-27 12:59:04 นายสุชาติ สายไฮคำ กรรมการ (C061) มหาราชนครเชียงใหม่
857 2011-04-26 16:03:20 นายสุรินทร์ โกชุม กรรมการ (C060) มหาราชนครเชียงใหม่
858 2011-04-26 16:02:43 นายโกศล ฟูเดช กรรมการ (C059) มหาราชนครเชียงใหม่
859 2011-04-26 16:02:21 นายพิทักษ์ หาญป่า กรรมการ (C058) มหาราชนครเชียงใหม่
860 2011-04-26 16:01:59 นายธีระศักดิ์ อุตมะ กรรมการ (C057) มหาราชนครเชียงใหม่
861 2011-04-26 16:01:39 นายพิรุณ สุรินทร์เซ็ง กรรมการ (C056) มหาราชนครเชียงใหม่
862 2011-04-26 16:01:17 นายธนาณัติ อาธิเสนะ กรรมการ (C055) มหาราชนครเชียงใหม่
863 2011-04-26 16:00:45 นายบุญเลิศ แก้วใส กรรมการ (C054) มหาราชนครเชียงใหม่
864 2011-04-26 16:00:10 นางประนอม กสิบุตร กรรมการ (C053) มหาราชนครเชียงใหม่
865 2011-04-26 15:59:51 นางประไพ ไชยวงศ์ กรรมการ (C052) มหาราชนครเชียงใหม่
866 2011-04-26 15:59:30 นายวีระยุทธ อุสุยะ กรรมการ (C051) มหาราชนครเชียงใหม่
867 2011-04-26 15:59:06 นายเจตน์สฤษฎ์ คุณยศยิ่ง กรรมการ (C050) มหาราชนครเชียงใหม่
868 2011-04-26 15:57:50 นางพัชรา อุบลศรี กรรมการ (C048) มหาราชนครเชียงใหม่
869 2011-04-26 15:57:13 นางสาวสุคนทา คุณาพันธ์ กรรมการ (C047) มหาราชนครเชียงใหม่
870 2011-04-26 15:56:50 นางสาวรุจิรัตน์ ผัดวัน กรรมการ (C046) มหาราชนครเชียงใหม่
871 2011-04-26 15:56:29 นางเกศสินีย์ บำรุงศรี กรรมการ (C045) มหาราชนครเชียงใหม่
872 2011-04-26 15:55:42 นางกนกวรรณ ใต้เวชศาสตร์ กรรมการ (C044) มหาราชนครเชียงใหม่
873 2011-04-26 15:04:53 นางพิราวรรณ วรรธนะจิตติกุล กรรมการ (C043) มหาราชนครเชียงใหม่
874 2011-04-26 15:01:30 นางวริษฐา สิงหลักษณ์ กรรมการ (C042) มหาราชนครเชียงใหม่
875 2011-04-26 15:01:03 นางสาวโสภี วิระรังษิยากรณ์ กรรมการ (C041) มหาราชนครเชียงใหม่
876 2011-04-26 15:00:39 นางบัวจันทร์ ปัญโญใหญ่ กรรมการ (C040) มหาราชนครเชียงใหม่
877 2011-04-26 15:00:09 นางกมรวรรณ หงส์ลดารมภ์ กรรมการ (C039) มหาราชนครเชียงใหม่
878 2011-04-26 14:59:38 นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ กรรมการ (C038) มหาราชนครเชียงใหม่
879 2011-04-26 14:58:18 นางวิมลมาศ อินตา กรรมการ (C037) มหาราชนครเชียงใหม่
880 2011-04-26 14:57:41 นางพราวเดือน เนตรวิชัย กรรมการ (C036) สันป่าตอง
881 2011-04-26 14:56:50 นางสาวรุจีพร ชัยรัตน์ กรรมการ (C035) มหาราชนครเชียงใหม่
882 2011-04-26 14:56:18 นายวีระพงษ์ สมบุตร กรรมการ (C034) มหาราชนครเชียงใหม่
883 2011-04-26 14:55:51 นางสุพัตรา ปวนใฝ กรรมการ (C033) ประสาทเชียงใหม่
884 2011-04-26 14:54:30 นางชฎานันท์ ประเสริฐปั้น กรรมการ (C032) มหาราชนครเชียงใหม่
885 2011-04-26 14:54:05 นายยงยุทธ วงศ์สุวรรณ กรรมการ (C031) มหาราชนครเชียงใหม่
886 2011-04-26 14:53:39 นางสาววันณศาสตร์ จันต๊ะ กรรมการ (C030) มหาราชนครเชียงใหม่
887 2011-04-26 14:53:07 นางอัจฉราภรณ์ อังศุรัตนเวช กรรมการ (C029) มหาราชนครเชียงใหม่
888 2011-04-26 14:52:26 นางวราภรณ์ วิภาสวงศ์ กรรมการ (C028) มหาราชนครเชียงใหม่
889 2011-04-26 14:35:21 นางยุวรี นันทประเสริฐ กรรมการ (C027) มหาราชนครเชียงใหม่
890 2011-04-26 14:35:00 นางสาวอรพินท์ โพธาเจริญ กรรมการ (C026) มหาราชนครเชียงใหม่
891 2011-04-26 14:34:34 นางสาวชนัญญา มหาพรหม กรรมการ (C025) มหาราชนครเชียงใหม่
892 2011-04-26 14:31:57 นางแววดาว ทวีชัย กรรมการ (C024) มหาราชนครเชียงใหม่
893 2011-04-26 14:31:05 เภสัชกรสหัส ทักษอุดม กรรมการ (C023) มหาราชนครเชียงใหม่
894 2011-04-26 14:30:26 นางอภิญญา ธนประสิทธิกุล กรรมการ (C022) มหาราชนครเชียงใหม่
895 2011-04-26 14:29:45 อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร กรรมการ (C021) มหาราชนครเชียงใหม่
896 2011-04-26 14:29:22 ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา กรรมการ (C020) มหาราชนครเชียงใหม่
897 2011-04-26 14:27:45 ผศ.นพ.ห้องสิน ตระกูลทิวากร กรรมการ (C019) มหาราชนครเชียงใหม่
898 2011-04-26 14:19:28 รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ กรรมการ (C018) มหาราชนครเชียงใหม่
899 2011-04-26 14:14:24 นางอาภรณ์ ชัยรัต กรรมการ (C017) มหาราชนครเชียงใหม่
900 2011-04-26 14:13:10 พญ.สุนีย์ ศรีสว่าง กรรมการ (C016) ประสาทเชียงใหม่
901 2011-04-26 14:11:38 ทพญ.ภารณี ชวาลวุฒิ กรรมการ (C015) สวนปรุง
902 2011-04-26 14:10:48 ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ กรรมการ (C014) มหาราชนครเชียงใหม่
903 2011-04-26 14:10:25 ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ กรรมการ (C013) มหาราชนครเชียงใหม่
904 2011-04-26 14:09:54 ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ กรรมการ (C012) มหาราชนครเชียงใหม่
905 2011-04-26 14:09:31 ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ กรรมการ (C011) มหาราชนครเชียงใหม่
906 2011-04-26 14:08:24 นางสาวบุญเฉลา สุริยวรรณ กรรมการ (C010) มหาราชนครเชียงใหม่
907 2011-04-26 14:07:58 ผศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ กรรมการ (C009) มหาราชนครเชียงใหม่
908 2011-04-26 14:07:27 รศ.นพ.จาตุรงค์ กันชัย กรรมการ (C008) มหาราชนครเชียงใหม่
909 2011-04-26 14:07:03 รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ กรรมการ (C007) มหาราชนครเชียงใหม่
910 2011-04-26 14:06:43 รศ.นพ.จรัล กังสนารักษ์ กรรมการ (C006) มหาราชนครเชียงใหม่
911 2011-04-26 14:06:20 ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต กรรมการ (C005) มหาราชนครเชียงใหม่
912 2011-04-26 14:05:24 ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ กรรมการ (C004) มหาราชนครเชียงใหม่
913 2011-04-26 14:04:56 อ.นพ.วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข กรรมการ (C003) มหาราชนครเชียงใหม่
914 2011-04-26 14:03:15 รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ กรรมการ (C002) มหาราชนครเชียงใหม่
915 2011-04-26 14:02:38 รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต กรรมการ (C001) มหาราชนครเชียงใหม่