ตารางการให้บริการของห้องตรวจ
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ห้องตรวจ เบอร์โทร สถานที่ตั้ง วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
ห้องตรวจเบอร์ 101
(ศัลยกรม)
โทร. 053-93-5728
โทร. 053-93-5729
ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระบารมี
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ทางเดินอาหาร
(Surg GI) 8:0016:00
- คลินิกศัลยกรรมโรค
ตับ ถุงน้ำดีและทางเดิน
น้ำดี
(Surg HBP) 8:0016:00
- คลินิกศัลยกรรมหลัง
อุบัติเหตุเกิน 24 ชั่วโมง
(Surg Trauma) 8:00-16:00
- คลินิกศัลยกรรมโรค
ก้อนที่เต้านมและก้อน
ตามส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย (Surg HNB)
8:0016:00
- คลินิกศัลยกรรมปอด
และก้อนในทรวงอก
(Surg Chest) 8:0016:00
- คลินิกศัลยกรรมหลอด
เลือดในช่องท้องและ
ส่วนปลาย (Surg
Vascular) 8:0016:00
- สลับเวรออกตรวจ รับ
เฉพาะโรคฉุกเฉินทาง
ศัลยกรรมทั่วไป
หมายเหตุ ไม่รับผู้ป่วย
นัดหรือผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
ห้องตรวจเบอร์ 1
(ศัลยกรรม)
โทร. 053-93-5735
ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระบารมี
- คลินิกศัลยกรรมทรวง
อก หัวใจและหลอดเลือด
(Surg CVT) 08.00-
12.00 น.
- คลินิกศัลยกรรมเด็ก
(Surg Ped)
08.00-12.00 น.
- คลินิกศัลยกรรม
ตกแต่ง (Surg Plastic)
(08.00-12.00 น.)
- คลินิกศัลยกรรมเด็ก
(08.00-12.00น.)
- คลินิก FNA Clinic
(13.00-16.00น.)
- คลินิกศัลยกรรม
ตกแต่ง(Surg Plastic)
(08.00-12.00น.)
- คลินิกศัลยกรรมทรวง
อก หัวใจและหลอดเลือด
(Surg CVT)
08.00-12.00 น.
ห้องตรวจเบอร์ 2
(ศัลยกรรม)
โทร. 053-93-5736
ชั้น 1
อาคารบุญสม มาร์ติน
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ทางเดินปัสสาวะ
(สำหรับผู้ป่วยนัด)
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ประสาท
( 8:00-12:00 )
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ประสาท
( 8:00-12:00 )
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ทางเดินปัสสาวะ
( 8:00-16:00 )
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ทางดินปัสสาวะ
( 8:00-16:00 )
- คลินิกศัลยกรรมระบบ
ประสาท
( 8:00-12:00 )
ห้องตรวจเบอร์ 3
(สูตินรีเวชกรรม)
โทร. 053-93-5741
ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์
-คลินิกตรวจโรคทาง
นรีเวช
8:00-16:00
- คลินิกตรวจโรคทาง
นรีเวช (8:00-16:00)
- คลินิกตรวจปากมดลูก
ด้วยกล้องคอลโปสโคป
(8:00-12:00)
- คลินิกตรวจโรคมะเร็ง
ทางระบบอวัยวะ
สืบพันธุ์สตรี
(13:00-16:00)
คลินิกตรวจโรคทาง
นรีเวช
8:00-16:00
- คลินิกทางนรีเวช
กรรม(8.00:16.00)
- คลินิกหลังผ่าตัดผ่าน
กล้อง(8:00-12:00)
(ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ
4 ของเดือน)
-คลินิกตรวจโรคมะเร็ง
ทางระบบอวัยวะ
สืบพันธุ์สตรี(13:00-
16:00)
-คลินิกตรวจโรคทาง
นรีเวช
8:00-16:00
ห้องตรวจเบอร์ 4
(สูตินรีเวชกรรม)
โทร. 053-93-5742
โทร. 053-93-5720
ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์
- ตรวจครรภ์
(8:00-16:00)
- ตรวจอัลตราซาวด์
(8:00-12.00)
-ตรวจน้ำคร่ำ
(8:00-12.00)
-เจาะเลือดสายสะดือ
ทารกในครรภ์
เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
และหรือโครโมโซม
ผิดปกติ
(8:00-12.00)
- ตรวจครรภ์
(8:00-16:00)
- ตรวจอัลตราซาวด์
(8:00-16:00)
-ตรวจน้ำคร่ำ
(8:00-16:00)
-เจาะเลือดสายสะดือ
ทารกในครรภ์
เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
และหรือโครโมโซม
ผิดปกติ
(8:00-16:00)
- ตรวจหญิงตั้งครรภ์ที่
มีความเสี่ยงสูง
(13:00-16:00)
- ตรวจหญิงตั้งครรภ์ที่
มีความเสี่ยงสูง (HIV+)
(13:00-16:00)
-คลินิกคัดกรอง กลุ่มอาการดาวน์
(13:00-16:00)
-คลินิกเตรียมก่อนสมรส
และก่อนมีบุตร
(13:00-16:00)
-ตรวจครรภ์
(8:00-16:00)
- ตรวจอัลตราซาวด์
(8:00-12.00)
-ตรวจน้ำคร่ำ
(8:00-12:00)
-เจาะเลือดสายสะดือ
ทารกในครรภ
เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
และหรือโครโมโซม
ผิดปกติ
(8:00-12.00)
- ตรวจครรภ์
(8:00-16:00)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์
(8:00-12.00)
--ตรวจน้ำคร่ำ
(8:00-12.00)-เจาะเลือด
สายสะดือทารกในครรภ์
เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
และหรือโครโมโซม
ผิดปกติ
(8:00-12.00)
- คลินิกคัดกรอง กลุ่ม
อาการดาวน์
(13:00-16:00)
- ตรวจครรภ์
(8:00-16:00)
- ตรวจอัลตร้าซาวด์
(8:00-12.00)
-ตรวจน้ำคร่ำ
(8:00-12.00)-เจาะเลือด
สายสะดือทารกในครรภ์
เพื่อวินิจฉัยธาลัสซีเมีย
และหรือโครโมโซม
ผิดปกติ
(8:00-12.00)
ห้องตรวจเบอร์ 5
(วางแผนครอบครัว)
โทร. 053-93-5743
โทร. 053-93-6642
ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์
- ตรวจหลังคลอดและ
วางแผนครอบครัว
- ตรวจหลังคลอดและ
วางแผนครอบครัว
- คลินิกเวชศาสตร์การ
เจริญพันธุ์ (Infertile
clinic)
- ตรวจหลังคลอดและ
วางแผนครอบครัว
- คลินิกวัยทอง (ผู้ป่วย
เก่า)
- ตรวจหลังคลอดและ
วางแผนครอบครัว
- คลินิกเวชศาสตร์การ
เจริญพันธุ์ (Infertile
clinic)
- ตรวจหลังคลอดและ
วางแผนครอบครัว
- คลินิกวัยทอง (ผู้ป่วย
ใหม่ – ควรมา 08.00 น.
เนื่องจากมีการเข้ากลุ่ม)
ห้องตรวจเบอร์ 6
(หู คอ จมูก)
โทร. 053-93-5745
ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์
- ตรวจโรคหูคอ จมูก
ทั่วไป(08.00-16.00)
- คลินิกภูมิแพ้ (08.00-
12.00)
- คลินิกหูคอจมูก เด็ก
(13.00-16.00)
- ตรวจโรคหูคอ จมูก
ทั่วไป(08.00-16.00)
- คลินิกมะเร็งหู คอ
จมูก (08.00-12.00)
- ตรวจโรคหูคอ จมูก
ทั่วไป(08.00-16.00)
- คลินิกไซนัส (08.00-
12.00)
- ตรวจโรคหู คอ จมูก
ทั่วไป(08.00-16.00)
- คลินิกโสตประสาทหู
(08.00-12.00)
- ตรวจโรคหูคอ จมูก
ทั่วไป(08.00-16.00)
- คลินิกโรคเฉพาะทางหู
(08.00-12.00)
- คลินิกนอนกรน
(13.00-16.00)
ห้องตรวจเบอร์ 7
(จักษุ)
โทร. 053-93-5748
ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์
- ตรวจรักษาโรคตา
ทั่วไป
- คลินิกจอรับภาพ
(11.00-16.00 น.)
- คลินิกต้อหิน
(13.00-16.00น.)
- คลินิกตาเข
(08.00-16.00น.)
- ตรวจรักษาโรคตา
ทั่วไป
- คลินิกจอรับภาพ
(8.00-12.00 น.)
- คลินิกต้อหินและ
Uveitis
(13.00-16.00 น.)
- คลินิกตาเข
(08.00-12.00 น.)
- คลินิกระบบประสาท
ตา
(13.00-16.00 น.)
- คลินิกตกแต่งดวงตา
(13.00-16.00 น.)
- คลินิกตาแห้งและ
ภูมิแพ้ (13.00-16.00 น.)
- ตรวจรักษาโรคตา
ทั่วไป
- คลินิกจอรับภาพ
(11.00-16.00 น.)
- คลินิกต้อหิน
(8.00-12.00 น.)
- คลินิกกระจกตา
(8.00-12.00 น.)
- คลินิกตกแต่งดวงตา
(13.00-16.00 น.)
- ตรวจตาสำหรับผู้ป่วย
เฉพาะโรค (HIV)
- คลินิก Contact lens
(8.00-12.00 น.)
หมายเหตุไม่รับตรวจ
ผู้ป่วยทั่วไป
- ตรวจรักษาโรคตา
ทั่วไป
- คลินิกจอรับภาพ
(11.00-16.00 น.)
- คลินิกโรคตาในเด็ก
(13.00-16.00 น.)
- คลินิกกระจกตา
(13.00-16.00 น.)
- คลินิกสายตาเลือนลาง
(13.00-16.00 น.)
ห้องตรวจเบอร์ 9
(อายุกรรมทั่วไป)
โทร. 053-93-5749
ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระบารมี
- อายุกรรรมทั่วไป
8.00-16.00 น.
- อายุรกรรมทั่วไป
8.00-16.00
- อายุรกรรมทั่วไป
8.00-16.00
- อายุรกรรมทั่วไป
8.00-16.00
- อายุรกรรมทั่วไป
8.00-16.00
ห้องตรวจเบอร์ 10
(ออร์โธปิดิกสฺ)
โทร. 053-93-5750
โทร. 053-93-5760
ชั้น 1
อาคารบุญสม มาร์ติน
- รับเฉพาะผู้ป่วยนัด
นอนโรงพยาบาล
- คลินิกกระดูกและข้อ
ผู้ใหญ่ (Adult)
-คลินิกเฉพาะทางโรค
กระดูกสันหลัง
( Spine )
8:00-16:00
- คลินิกกระดูกและข้อ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ
(Trauma)
-คลินิก ผู้ป่วยบาดเจ็บ
จากการเล่นกีฬา
( Sport Medicine )
-คลินิก โรคมะเร็ง
กระดูก( Bone Tumor )
- คลินิกกระดูกแล้วข้อ
ของมือและเด็ก (Hand
and Children)
8:00-16:00
- คลินิกกระดูกและข้อ
ผู้ใหญ่ (Adult) สลับกับ
กระดูกของข้อผู้ป่วย
อุบัติเหตุ (Trauma)
8:00-16:00
ห้องตรวจเบอร์ 20
(เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
โทร.053-93-5546
ชั้น 1
อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้างคณะพยาบาลศาสตร์
ถนนสุเทพ
โรคทั่วไปทางเวชศาสตร์
ฟื้นฟู
-โรค/บาดเจ็บโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ
08.00-12.00 น.
-โรคทั่วไปทางเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู
-โรค/บาดเจ็บโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ
08.00-12.00 น.
-โรค/บาดเจ็บไขสันหลัง
-โรค/บาดเจ็บโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ
08.00-12.00 น.
-โรคหลอดเลือดสมอง
-เด็กสมองพิการ (ซี.พี. )
-โรค/บาดเจ็บโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ
08.00-12.00 น.
-โรคหลอดเลือดสมอง
08.00-12.00 น.
ห้องตรวจเบอร์ 21
(พิเศษอายุกรรม)
โทร. 053-93-5752
ชั้น 9
อาคารศรีพัฒน์
- คลินิกโรคเบาหวาน - คลินิกโรคระบบ
ประสาท
- คลินิกโรคไทรอยด์
และต่อมไร้ท่อ
- คลินิกโรคมะเร็ง - คลินิกโรคไทรอยด์
และต่อมไร้ท่อ
ห้องตรวจเบอร์ 22
(พิเศษอายุกรรม 2)
โทร. 053-93-5753
ชั้น 11
อาคารศรีพัฒน์
- คลินิกโรคทรวงอก
(08.00-12.00 น.)
- คลินิกโรคข้อรูมา
ตอยด์
(08.00-12.00 น.)
- คลินิกโรคหัวใจและ
หลอดเลือด
(08.00-12.00 น.)
- คลินิกโรคติดเชื้อ
(08.00-12.00 น.)
- คลินิกโรคติดเชื้อ
(08.00-12.00 น.)
ห้องตรวจเบอร์ 23
(พิเศษอายุกรรม 4)
โทร. 053-93-5754
ชั้น 11
อาคารศรีพัฒน์
- คลินิกโรคระบบ
ทางเดินอาหาร
(08.00-12.00 น.)
- คลินิกโรคเลือด
(08.00-12.00 น.)
-ไม่มีคลินิก - คลินิกโรคเลือด
(08.00-12.00 น.)
-คลินิกโรคระบบ
ประสาท
(08.00-12.00 น.)
ห้องตรวจเบอร์ 24
(จิตเวช)
โทร. 053-93-5755
ชั้น 2
อาคารตะวัน กังวานพงศ์
- คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่
(8.00-12.00)
- คลินิกจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น(8.00-12.00)
- ให้บริการปรึกษา(HIV)
(8:00-16:00)
- คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่
-Methadone Clinic
(8.00-12.00)
- คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ
(14.00-16.00)
- ให้บริการปรึกษา(HIV)
(8:00-16:00)
- คลินิกเลิกบุหรี่
(8:00-16:00)
- ให้บริการปรึกษา(HIV)
(8:00-16:00)
- คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่
(8.00-12.00)
- คลินิกจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น(8.00-12.00)
- ให้บริการปรึกษา(HIV)
(8:00-16:00)
- คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่
-Methadone Clinic
(8.00-12.00)
- ให้บริการปรึกษา(HIV)
(8:00-16:00)
ห้องตรวจเบอร์ 25
(ทันตกรรม)
โทร. 053-93-5699
ชั้น 2
อาคารตะวัน กังวานพงศ์
- คลินิกทันตกรรม
(สำหรับผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยประกันสังคมและ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล)
- คลินิกทันตกรรม
(สำหรับผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยประกันสังคมและ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล)
- คลินิกทันตกรรม
(สำหรับผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยประกันสังคมและ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล)
- คลินิกทันตกรรม
(สำหรับผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยประกันสังคมและ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล)
- คลินิกทันตกรรม
(สำหรับผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยประกันสังคมและ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล)
ห้องตรวจเบอร์ 26
(พิเศษอายุกรรม 3)
โทร. 053-93-5756
ชั้น 10
อาคารศรีพัฒน์
- คลินิกเปลี่ยนไต
(08.0012.00 น.)
- คลินิกมะเร็งทั่วไป
(13.00-16.00 น.)
- คลินิกโรคผิวหนัง
(08.00-12.00น.)
- คลินิกโรคไต (08.00-
12.00 น.)
- คลินิกโรคผิวหนัง
(08.00-12.00น.)
- คลินิกโรคผิวหนัง
(08.00-12.00น.)
- คลินิกโรคไตวายและ
ฟอกไตทางหน้าท้อง
(08.00-12.00 น.)
ห้องตรวจพิเศษเด็ก1.
(OPD27 )
โทร. 053-93-6658
ชั้น 6
อาคารศรีพัฒน์
- คลินิกโรคติดเชื้อ
HIV/TB
08.00-12.00 น.)
- คลินิกพัฒนาการเด็ก
(08.00-16.00 น.)-รับนัด
เฉพาะติดต่อห้องตรวจ
โดยตรง(นัดเป็น
ช่วงเวลา)
- คลินิกโรคระบบ
ทางเดินอาหาร (08.00-
12.00 น.)
- คลินิกผู้ป่วยทารกที่มี
ความเสี่ยงสูง (08.00-
12.00 น.)
-คลินิกสุขภาพเด็กดี
08.00-16.00น(โทร.5757
)
รับเฉพาะเด็กที่ได้รับการ
นัดที่เกิดในโรงพยาบาล
เท่านั้น
- คลินิกโรคระบบ
ประสาทและสมอง
คลินิกผู้ป่วยระบบ
ทางเดินอาหารที่นัดมา
นอนโรงพยาบาล
(08.00-12.00 )
- คลินิกโรคผิวหนัง โรค
ระบบทรวงอก
(08.00-12.00 )
- คลินิกพัฒนาการเด็ก
(08.00-16.00 น.)-รับนัด
เฉพาะติดต่อห้องตรวจ
โดยตรง(นัดเป็น
ช่วงเวลา)
-คลินิกสุขภาพเด็กดี
08.00-16.00น.
(โทร.5757)
รับเฉพาะเด็กที่ได้รับการ
นัดที่เกิดในโรงพยาบาล
เท่านั้น
- คลินิกโรคหัวใจเด็ก
(08.00-12.00 น.)
ห้องตรวจเบอร์ 28
(เด็กเจ็บป่วยทั่วไป)
โทร. 053-93-5758
ชั้น 6
อาคารศรีพัฒน์
- คลินิกเด็กเจ็บป่วย
ทั่วไป
- คลินิกเด็กเจ็บป่วย
ทั่วไป
- คลินิกเด็กเจ็บป่วย
ทั่วไป
- คลินิกเด็กเจ็บป่วย
ทั่วไป
- คลินิกเด็กเจ็บป่วย
ทั่วไป
ห้องตรวจเบอร์ 29
(พิเศษเด็ก 3)
โทร. 053-93-5759
ชั้น 6
อาคารศรีพัฒน์
- คลินิกโรคภูมิแพ้
(08.00-12.00 น.)
- คลินิกต่อมไร้ท่อ
(13.00-16.00 น.)
- คลินิกโรคเลือด
(08.00-12.00 น.)
- ให้เลือด
(13.00-16.00 น.)
- คลินิกต่อมไร้ท่อ และ
โรคทางพันธุกรรม
(08.00-12.00 น.)
- คลินิกโรคไต (08.00-
12.00 น.)
- คลินิกโรคเลือด
(08.00-12.00 น.)
- ให้เลือด
(13.00-16.00 น.)
-ห้องตรวจรังสีรักษา
-โทร 9430
-ที่ตั้งหน่วยรังสีรักษา
ภาควิชารังสีวิทยาใต้ดิน
ตึกสุจิณโณ
-ตรวจผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่
ระหว่างการรับรังสีรักษา
-รับปรึกษาผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉิน
-ตรวจผู้ป่วยที่นัดมา
ตรวจหลังรับรังสีรักษา
-รับปรึกษาผู้ป่วยราย
ใหม่
-รับปรึกษาผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉิน
-ตรวจผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่
ระหว่างการรับรังสีรักษา
-รับปรึกษาผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉิน
-ตรวจผู้ป่วยที่นัดมา
ตรวจหลังรับรังสีรักษา
-รับปรึกษาผู้ป่วยราย
ใหม่
-รับปรึกษาผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉิน
-ตรวจผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่
ระหว่างการรับรังสีรักษา
-รับปรึกษาผู้ป่วยกรณี
ฉุกเฉิน
คลินิกเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการ
(เบอร์9)
โทร 053-935740
ชั้น 3 อาคารเฉลิมฯ
    -โรคไต(อ.ยุติธรรม)
(16:30-20:30)
  -โรคไต(อ.ดิเรก)
(16:30-20:30)
คลินิกเฉพาะทาง
นอกเวลาราชการ
ห้องตรวจตา
(จักษุ)
โทร. 053-93-5748
ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์
-ตรวจรักษาโรคตาทั่วไป
(16:30-20:30)
-ตรวจรักษาโรคตาทั่วไป
(16:30-20:30)
     
ห้องตรวจประกันสังคม
โทร. 053-93-5170
ชั้น 3
อาคารตะวัน กังวานพงศ์
- จันทร์-ศุกร์ (08.30-16.00 น.) บริการตรวจผู้ป่วยประกันสังคมของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
16.30-20.30 บริการตรวจผู้ป่วยประกันสังคมของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และนักศึกษา มช.
- เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (08.30-12.30 น.) รับบริการตรวจผู้ป่วยประกันสังคมของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
และนักศึกษา มช.
หมายเหตุ : วันพุธ (13.00-16.00 น.) รับบริการตรวจผู้ป่วยที่บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงานผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่
ศูนย์สุขภาพสวนดอก
คณะแพทยศาสตร์
อาคารภาควิชา
เวชศาสตร์ครอบครัว
โทร. 053-93-5463
- ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปี ใบรับรองแพทย์ ตรวจร่างกายไปต่างประเทศ (08.00-12.00 น.)
- ตรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (08.00-16.00 น.)
ศูนย์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ไผ่ล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-93-3181
- ตรวจรักษาโรคทั่วไปสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (08.00-16.00 น.)
หน่วยตรวจฉุกเฉิน
โทร. 053-93-6332,33
ชั้น 1 อาคารเฉลิม
พระบารมี
- ตรวจผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง
ห้องตรวจพิเศษนอก
เวลาราชการ
(เบอร์ 10)
โทร. 053-93-5750
ชั้น 1
อาคารบุญสม มาร์ติน
- จันทร์-ศุกร์ (16.30-23.30 น.) ตรวจรักษาผู้ป่วย(อายุ 15 ปีขึ้นไป) เจ็บป่วยทั่วไป
- เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (08.30-23.30 น.) ตรวจรักษาผู้ป่วย (อายุ 15 ปีขึ้นไป) เจ็บป่วยทั่วไป
ห้องตรวจกุมารนอก
เวลาราชการ
โทร. 053-93-5889
ชั้น 1
อาคารบุญสม มาร์ติน
- จันทร์-ศุกร์ (16.30-23.30 น.) ตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก (แรกเกิด-15 ปี) ที่เจ็บป่วยทั่วไป
- เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (10.00-23.30 น.) ตรวจรักษาผู้ป่วย (แรกเกิด-15 ปี) ที่เจ็บป่วยทั่วไป
ห้องตรวจสงฆ์อาพาธ
โทร.053-93-5699
ชั้น 1
อาคารสงฆ์อาพาธสุจิตโต
- จันทร์-ศุกร์ (08.00-15.00 น.) ตรวจพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ
กรณี พระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ ที่มาตรวจรักษาตามแพทย์นัดคลินิกเฉพาะทางกรุณาประสานสิทธิ์ก่อนไปที่ห้องตรวจ
กรณี พระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยและมีนัดตรวจคลินิกเฉพาะทางสามารถให้ตัวแทนประสานสิทธิ์ได้
กรณี พระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ ที่มีอาการมากให้ติดต่อห้องฉุกเฉิน