ระบบลงทะเบียนสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษาใหม่ ปี 2556
( เฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น )
   
กรุณาป้อนเลขประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าสู่ระบบ
       
           
   
เลขประจำตัว
( 13 หลัก )
   

 
 
 
* กรุณาใช้ Internet Explorer ในการลงทะเบียน
     
เปิดรับลงทะเบียน วันนี้ ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 น.
     - หลังจากลงทะเบียนขั้นต้นทาง internet แล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ มายื่นในวันรายงานตัวเป็นนักศึกษาด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     - กรณีมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือ
    ณ จุดบริการที่กำหนดไว้ (ผู้ที่ลงทะเบียน ต้องมาพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ.อาคารเรียนรวม5 (RB5) ****ในวันมอบตัว***
     - กรณีมีบัตรเบิกตรงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ให้กรอกคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพล่วงหน้า ณ จุดบริการที่กำหนดไว้ ในวันมอบตัว
      ติดต่อสอบถาม     จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
        - กรณีสิทธิข้าราชการ   โทร. 053 945158
        - กรณีสิทธิหลักประกันถ้วนหน้า(บัตรทอง)   โทร. 053 945630

หมายเหตุ
   * นักศึกษาที่ใช้สิทธิเบิกตรง ต้องกรอกแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันถ้วนหน้า (บัตรทอง) ร่วมด้วยเพื่อจัดเตรียมไว้ใช้เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงเปลี่ยนมาใช้สิทธิหลักประกันถ้วนหน้า (บัตรทอง)
   * กรณีกรอกผิดพลาดไม่ถูกต้อง ไม่สามารถแก้ไขได้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการที่กำหนดไว้ในวันมอบตัว